ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน

ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน


ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
29 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการนายจ้างสามารถยื่นความประสงค์ขอรับเงินได้ที่ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธินายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33

หนังสือมอบอำนาจยื่นทบทวนสิทธิการรับเงินเยียวยา


Download : แบบประสงค์ขอรับเงินโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33
ในกิจการที่รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

Download : หนังสือมอบอำนาจกรณีนายจ้างขอรับเงินโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33
ในกิจการที่รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

-----------------------------------------

แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 39-40

 

ตรวจสอบการนัดหมายฉีดวัคซีน Covid-19 เข็มที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม - 5 พฤษจิกายน 2564

ตรวจสอบการนัดหมายฉีดวัคซีน Covid-19 เข็มที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม - 5 พฤษจิกายน 2564

สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน
AstraZeneca เข็มที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน - 3 กันยายน 2564
Sinovac เข็มที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม - 15 ตุลาคม 2564


---------------------------------------

สำหรับผู้ประกันตนที่ฉีดวัคซีน หลังจากช่วงเวลาดังกล่าว
สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างดำเนินการประมวลผลข้อมูล ซึ่งจะอัพเดทในสัปดาห์ถัดไป