ท่านสามารถขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน
Online (e-form for SSO benefits) ได้แล้ววันนี้

ท่านสามารถขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน Online (e-form for SSO benefits) ได้แล้ววันนี้


  1. กรณีว่างงาน (สำหรับลูกจ้าง/ผู้ประกันตน)
  2. กรณีนายจ้างรับรองการหยุดงานของลูกจ้าง อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (สำหรับนายจ้าง)