ท่านสามารถขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานและชราภาพ
Online (e-form for SSO benefits) ได้แล้ววันนี้

ท่านสามารถขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานและชราภาพ Online (e-form for SSO benefits) ได้แล้ววันนี้


  1. กรณีว่างงาน (สำหรับลูกจ้าง/ผู้ประกันตน)
  2. กรณีชราภาพ (สำหรับลูกจ้าง/ผู้ประกันตน)
  3. กรณีนายจ้างรับรองการหยุดงานของลูกจ้าง อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (สำหรับนายจ้าง)