ท่านสามารถขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานและชราภาพ
Online (e-form for SSO benefits) ได้แล้ววันนี้

ท่านสามารถขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานและชราภาพ Online (e-form for SSO benefits) ได้แล้ววันนี้

ครอบคลุม

  1. กรณีว่างงาน (สำหรับลูกจ้าง/ผู้ประกันตน)
  2. กรณีชราภาพ (สำหรับลูกจ้าง/ผู้ประกันตน)
  3. กรณีนายจ้างรับรองการหยุดงานของลูกจ้าง อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (สำหรับนายจ้าง)

*** สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา 33 เท่านั้น ***


*มาตรการเยียวยา 5,000 บาท(3 เดือน) ลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

**การสมัครสมาชิกเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th มิใช่การลงทะเบียนมาตรการเยียวยา 5,000 บาท(3)เดือน