แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน (e-form for unemployment benefit)

** ในกรณีที่ท่านหยุดงานเนื่องจาก หน่วยงานภาครัฐ/นายจ้างสั่งปิดกิจการชั่วคราว หรือท่านหยุดเนื่องจากต้องกักตัวอันเกิดจากโรคระบาด ทางสำนักงานประกันสังคมจะต้องรอเอกสารยืนยันจากนายจ้างเพื่อยืนยันความถูกต้องด้วย จึงอาจจะส่งผลให้การส่งเงินให้ผู้ประกันตน ล่าช้า ได้
*
*
*

* กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ
คำเตือน :
1. ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนหางานภายใน 30 วัน นับแต่วันว่างงานกับนายจ้างรายสุดท้ายจะได้รับประโยชน์ทดแทนครบถ้วนตามสิทธิ หากขึ้นทะเบียนหางานเกิน 30 วัน นับแต่วันว่างงานกับนายจ้างรายสุดท้ายจะได้รับประโยชน์ทดแทนลดลง โดยจะได้ตามสิทธิที่เหลือนับแต่วันขึ้นทะเบียนเท่านั้น และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ครบถ้วนด้วย
2. ในกรณีผู้ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนระบุข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จ อาจจะมีความผิดฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือมีความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ