ระบบตรวจสอบการโอนเงินคืนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กรณีลดอัตราเงินสมทบ

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง กรกฎาคม 2565
ข้อมูลการโอนเงินครั้งที่ 1 วันที่ 8-11 สิงหาคม 2565 และครั้งที่ 2 วันที่ 14 กันยายน 2565
ระบบตรวจสอบการโอนเงินคืนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กรณีลดอัตราเงินสมทบ

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง กรกฎาคม 2565
เลขประจำตัวประชาชน :

โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์แล้ว


โอนเงินไม่สำเร็จเนื่องจาก


ข้อมูลการโอนเงินครั้งที่ 1 วันที่ 8-11 สิงหาคม 2565 และครั้งที่ 2 วันที่ 14 กันยายน 2565
สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์
ครั้งสุดท้ายวันที่ 14-16 กันยายน 2565


โปรดดำเนินการ
ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน
ให้เรียบร้อยก่อน
วันที่ 7 กันยายน 2565


ทั้งนี้ หากท่านไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน ท่านสามารถยื่นขอรับคืนเงินสมทบที่จ่ายไว้เกิน


โดยการยื่นแบบคำขอที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ