Banner
หน้าแรกศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร

          ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธรจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 และ 9 บัญญัติว่าหน่วยงานภาครัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ที่ต้องการให้ประชาชนมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง เพื่อส่งเสริมให้การบริการของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          การบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร ชั้น 1 เบอร์โทรศํพท์ 0-4572-4680-1 ต่อ 501 ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

          วันเวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)   

bullet คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวก พ.ศ. ๒๕๕๘
bullet ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร
bullet ข้อมูลข่าวสารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธรที่จัดไว้ให้บริการ
bullet สิทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
bullet แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
bullet ขั้นตอนการติดต่อขอข้อมูล
bullet เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
print page พิมพ์หน้านี้

Copyright(c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร
272 หมู่ 1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

  : 045 - 715564, 712184, 712657, 715003, 724828, 714680-1

  : 045 - 715564 , ต่อ 112