หน้าแรกเกี่ยวกับสำนักงานโครงสร้างอัตรากำลัง
 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ มีบุคลากรปฏิบัติงานจำนวนทั้งสิน 35 ราย
บริหารงานสำนักงานโดย นางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ ประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งแบ่งกลุ่มงานต่างๆดังนี้
 
กลุ่มงานประกันสังคม ฝ่ายอำนวยการ
 
ส่วนงานทะเบียนและประสานการแพทย์  
 
1. นายสัญญา จันทร์รอด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ   1. นางสาวจิรัชญา ประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ      
2. นายไชโย เตียนจักร์ เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน   2. นายกานต์ณัฐ รัตนชมภู เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน      
3. นางสาวปรียาวรรณ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เนักวิชาการประกันสังคม   3. นางณษมา ย้ายตั้ง พนักงานธุรการ ส.3      
4. นายพัสกร แก้วหลวง นักวิชาการประกันสังคม   4. นางสาวสุกัญญา คงเกตุ นักวิชาการแรงงาน      
5. นายวีระชัย มาบัว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   5. นายอนุชิต ปานสุคนธ์ พนักงานสถานที่ บ.2      
6. นายธวัชชัย รอดทอง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   6. นายไมตรี เบี้ยวน้อย พนักงานขับรถยนต์ ส.2      
      7. นายเรวัตร ดีมูล พนักงานขับรถยนต์      
      8. นายพงศธร ขำทับทิม พนักงานขับรถยนต์      
 
ส่วนงานเงินสมทบและการตรวจสอบ  
 
1. นายพรชัย พินิจรัตนอนันต์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ            
2.นางประมวลศรี อินกล่ำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ            
3. นางสุกัญญา ดิสสังวร นักวิชาการประกันสังคม            
4. นายเฉลิมศักดิ์ วนรัตน์ นักวิชาการประกันสังคม            
5. นางสาวฉัตรนภา อารามรมณ์ นักวิชาการแรงงาน            
 
ส่วนงานสิทธิประโยชน์  
 
1. นายนเรศ จิตจักร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ            
2. นายรุ่งอรุณ ชัยสฤษฎ์กุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ            
3. นางสาวปานรัตน์ ศรีวิชา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ            
4. นายสมชาย เพ็งเปลี่ยน นักวิชาการประกันสังคม            
5. นางสาวพันธนภัทร์ จงประเสริฐกิจ นักวิชาการประกันสังคม            
6. นางสาวจริยาภรณ์ วรรณโพธิมุกข์ นักวิชาการประกันสังคม            
 
ส่วนงานการเงินและบัญชี  
 
1. นางณิชกานต์ ศรีทา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ            
2. นางสาวพัชรพร เพชรรัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน            
3. นางปัญญรัชต์ ทับแสง นักวิชาการประกันสังคม            
4. นางสาวอภิสรา รอดบุญส่ง นักวิชาการประกันสังคม            
5. นางสาวภาวินี รัตนกุลวลี นักวิชาการประกันสังคม            
               
ส่วนงานมาตรา 40 และคืนเงินสมทบ  
 
1. นางอรรถยา อภิญญาอธินาถ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ            
2. นางสาวอ่อนระพี พรหมคล้าย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ            
3. นางสาวแสงจันทร์ ศรีเจริญ เจ้าพนักงานประกันสังคม            
               
UPDATE 12 พฤษภาคม 2559

 

print page พิมพ์หน้านี้

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดอุตรดิตถ์
โทร 055-431-964,66,67 055-431-843 โทรสาร 055-431-965

ติดต่อเว็บมาสเตอร์: chaiyo.t@sso.go.th