หน้าแรกเกี่ยวกับสำนักงานโครงสร้างอัตรากำลัง
 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ มีบุคลากรปฏิบัติงานจำนวนทั้งสิน 35 ราย
บริหารงานสำนักงานโดย นางสาววลัย ดวงจันสุทธิ ประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งแบ่งกลุ่มงานต่างๆดังนี้
 
กลุ่มงานประกันสังคม ฝ่ายอำนวยการ
 
ส่วนงานทะเบียนและประสานการแพทย์  
 
1. นางสาวศิริพร สุวรรณพรม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ   1. นางสาวจิรัชญา ประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ      
2. นางสาวอ่อนระพี พรหมคล้าย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ   2. นางสาวพัชรพร เพชรรัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน      
3. นายไชโย เตียนจักร์ เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน   3. นายกานต์ณัฐ รัตนชมภู เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน      
4. นางสาวปานรัตน์ ศรีวิชา นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ   4. นางสาวสุกัญญา คงเกตุ นักวิชาการแรงงาน      
5. นางสาวปรียาวรรณ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นักวิชาการประกันสังคม   5. นายอนุชิต ปานสุคนธ์ พนักงานสถานที่ บ.2      
6. นายพัสกร แก้วหลวง นักวิชาการประกันสังคม   6. นายไมตรี เบี้ยวน้อย พนักงานขับรถยนต์ ส.2      
7. นายเฉลิมศักดิ์ วนรัตน์ นักวิชาการประกันสังคม   7. นายเรวัตร ดีมูล พนักงานขับรถยนต์      
8. นายวีระชัย มาบัว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   8. นายพงศธร ขำทับทิม พนักงานขับรถยนต์      
9. นางสาวฉัตรนภา อารามรมณ์ นักวิชาการแรงงาน            
10. นายธวัชชัย รอดทอง พนักงานสถานที่            
 
ส่วนงานเงินสมทบและการตรวจสอบ  
 
1. นายพรชัย พินิจรัตนอนันต์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ            
2. นายสัญญา จันทร์รอด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ            
3. นางประมวลศรี อินกล่ำ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติงาน            
4. นางสุกัญญา ดิสสังวร นักวิชาการประกันสังคม            
 
ส่วนงานสิทธิประโยชน์  
 
1. นายนเรศ จิตจักร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ            
2. นายสมชาย เพ็งเปลี่ยน นักวิชาการประกันสังคม            
3. นางสาวพันธนภัทร์ จงประเสริฐกิจ นักวิชาการประกันสังคม            
4. นางสาวจริยาภรณ์ วรรณโพธิมุกข์ นักวิชาการประกันสังคม            
5. นางสาวกมลรัตน์ ศรีเจริญ เจ้าพนักงานประกันสังคม            
 
ส่วนงานการเงินและบัญชี  
 
1. นางณิชกานต์ ศรีทา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ            
2. นางอรรถยา อภิญญาอธินาถ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ            
3. นางณษมา ย้ายตั้ง พนักงานธุรการ            
4. นางปัญญรัชต์ ทับแสง นักวิชาการประกันสังคม            
5. นางสาวภาวินี รัตนกุลวลี นักวิชาการประกันสังคม            
6. นางสาวอภิสรา รอดบุญส่ง นักวิชาการประกันสังคม            
UPDATE 12/12/56 BY Chaiyo
print page พิมพ์หน้านี้

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดอุตรดิตถ์
โทร 055-431-964,66,67 โทรสาร 055-431-965