หน้าแรกเกี่ยวกับสำนักงานโครงสร้างอัตรากำลัง
 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ มีบุคลากรปฏิบัติงานจำนวนทั้งสิน 34 ราย
บริหารงานสำนักงานโดย นางสาวอรุณลักษณ์ ดิษบรรจง ประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งแบ่งกลุ่มงานต่างๆดังนี้
 
กลุ่มงานประกันสังคม กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 
ส่วนงานทะเบียนและประสานการแพทย์  
 
1. นายสัญญา จันทร์รอด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ   1. นางสาวจิรัชญา ประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ      
2. นายไชโย เตียนจักร์ เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน   2. นายกานต์ณัฐ รัตนชมภู เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน      
3. นางสาวปรียาวรรณ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เนักวิชาการประกันสังคม   5. นายอนุชิต ปานสุคนธ์ พนักงานสถานที่ บ.2      
4. นายพัสกร แก้วหลวง นักวิชาการประกันสังคม   4. นายไมตรี เบี้ยวน้อย พนักงานขับรถยนต์ ส.2      
5. นายวีระชัย มาบัว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   5. นางสาวจริยาภรณ์ วรรณโพธิมุกข์ นักวิชาการประกันสังคม      
6. นายธวัชชัย รอดทอง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   6. นายเรวัตร ดีมูล พนักงานขับรถยนต์      
      7.นายพงศธร ขำทับทิม พนักงานขับรถยนต์      
      8.นางสาวสุกัญญา คงเกตุ นักวิชาการแรงงาน      
 
ส่วนงานเงินสมทบและการตรวจสอบ  
 
1. นายพรชัย พินิจรัตนอนันต์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ            
2.นางประมวลศรี อินกล่ำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ            
3. นางสุกัญญา ดิสสังวร นักวิชาการประกันสังคม            
4. นายเฉลิมศักดิ์ วนรัตน์ นักวิชาการประกันสังคม            
5. นางสาวฉัตรนภา อารามรมณ์ นักวิชาการแรงงาน            
 
ส่วนงานสิทธิประโยชน์  
 
1. นายนเรศ จิตจักร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ            
2. นายรุ่งอรุณ ชัยสฤษฎ์กุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ            
3. นางสาวปานรัตน์ ศรีวิชา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ            
6. นางสาวณษมา ย้ายตั้ง พนักงานธุรการ ส.3            
4. นายสมชาย เพ็งเปลี่ยน นักวิชาการประกันสังคม            
5. นางสาวพันธนภัทร์ จงประเสริฐกิจ นักวิชาการประกันสังคม            
 
ส่วนงานการเงินและบัญชี  
 
1. นางณิชกานต์ ศรีทา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ            
2. นางสาวพัชรพร เพชรรัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน            
3. นางปัญญรัชต์ ทับแสง นักวิชาการประกันสังคม            
4. นางสาวอภิสรา รอดบุญส่ง นักวิชาการประกันสังคม            
5. นางสาวภาวินี รัตนกุลวลี นักวิชาการประกันสังคม            
               
ส่วนงานมาตรา 40 และคืนเงินสมทบ  
 
1. นางอรรถยา อภิญญาอธินาถ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ            
2. นางสาวอ่อนระพี พรหมคล้าย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ            
3. นางสาวแสงจันทร์ ศรีเจริญ เจ้าพนักงานประกันสังคม            
               
UPDATE 12 พฤษภาคม 2559

 

print page พิมพ์หน้านี้

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดอุตรดิตถ์
โทร 055-431-964,66,67 055-431-843 โทรสาร 055-431-965

ติดต่อเว็บมาสเตอร์: chaiyo.t@sso.go.th