หน้าแรกเกี่ยวกับสำนักงานโครงสร้างอัตรากำลัง
 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ มีบุคลากรปฏิบัติงานจำนวนทั้งสิน 34 ราย
บริหารงานสำนักงานโดย นางสาวอรุณลักษณ์ ดิษบรรจง ประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งแบ่งกลุ่มงานต่างๆดังนี้
 
กลุ่มงานประกันสังคม กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 
ส่วนงานทะเบียนและประสานการแพทย์  
 
1. นายสัญญา จันทร์รอด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ   1. นางอรรถยา อภิญญาอธินาถ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ      
2. นางสาวอ่อนระพี พรหมคล้าย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ   2. นางสาวจิรัชญา ประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ      
3. นายไชโย เตียนจักร์ เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน   3. นายกานต์ณัฐ รัตนชมภู เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน      
4. นายพัสกร แก้วหลวง นักวิชาการประกันสังคม   4. นายอนุชิต ปานสุคนธ์ พนักงานสถานที่ บ.2      
5. นายวีระชัย มาบัว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   5. นายไมตรี เบี้ยวน้อย พนักงานขับรถยนต์ ส.2      
6. นายธวัชชัย รอดทอง พนักงานสถานที่   6. นางสาวจริยาภรณ์ วรรณโพธิมุกข์ นักวิชาการประกันสังคม      
      7. นางสาวสุกัญญา คงเกตุ นักวิชาการแรงงาน      
      8. นายเรวัตร ดีมูล พนักงานขับรถยนต์      
      9.นายพงศธร ขำทับทิม พนักงานขับรถยนต์      
 
ส่วนงานเงินสมทบและการตรวจสอบ  
 
1. นายพรชัย พินิจรัตนอนันต์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ            
2. นางประมวลศรี อินกล่ำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ            
3. นางณัฐกฤตา อยู่เชื้อ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ            
4. นางสุกัญญา ดิสสังวร นักวิชาการประกันสังคม            
5. นายเฉลิมศักดิ์ วนรัตน์ นักวิชาการประกันสังคม            
6. นางสาวฉัตรนภา อารามรมณ์ นักวิชาการแรงงาน            
 
ส่วนงานสิทธิประโยชน์  
 
1. นายนเรศ จิตจักร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ            
2. นางสาวปานรัตน์ ศรีวิชา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ            
3. นางสาวณษมา ย้ายตั้ง พนักงานธุรการ ส.3            
4. นายสมชาย เพ็งเปลี่ยน นักวิชาการประกันสังคม            
5. นางสาวพันธนภัทร์ จงประเสริฐกิจ นักวิชาการประกันสังคม            
 
ส่วนงานการเงินและบัญชี  
 
1. นางณิชกานต์ ศรีทา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ            
2. นางสาวพัชรพร เพชรรัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน            
3. นางปัญญรัชต์ ทับแสง นักวิชาการประกันสังคม            
4. นางสาวภาวินี รัตนกุลวลี นักวิชาการประกันสังคม            
5. นางสาวอภิสรา รอดบุญส่ง นักวิชาการประกันสังคม            
               
ส่วนงานมาตรา 40 และคืนเงินสมทบ  
 
1. นายรุ่งอรุณ ชัยสฤษฎ์กุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ            
2. นางสาวแสงจันทร์ ศรีเจริญ เจ้าพนักงานประกันสังคม            
               
UPDATE 11 ตุลาคม 2560

 

print page พิมพ์หน้านี้

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดอุตรดิตถ์
โทร 055-431-964,66,67 055-431-843 โทรสาร 055-431-965

ติดต่อเว็บมาสเตอร์: chaiyo.t@sso.go.th