Banner
หน้าแรกข่าวสารความเคลื่อนไหวฝากครรภ์เมื่อใดขอให้บอก... สำนักงานประกันสังคมช่วยออกค่าใช้จ่ายให้
 

สำนักงานประกันสังคมเพิ่มค่าตรวจและรับฝากครรภ์ ตามอายุครรภ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

ผู้มีสิทธิได้รับค่าตรวจและรับฝากครรภ์

ได้รับสิทธิทั้งผู้ประกันตนหญิงและผู้ประกันตนชาย

สถานที่ยื่นเรื่องขอรับค่าตรวจและรับฝากครรภ์

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขา

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเกิดสิทธิ

๑)  มีสถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ หรือ มาตรา ๓๙ หรือ เป็นบุคคลตามมาตรา ๓๘ (๒) หรือมาตรา ๔๑ (๓), (๔), (๕)

๒)  มีการนำส่งเงินสมทบครบ ๕ เดือน ภายใน ๑๕ เดือนก่อนเดือนที่ใช้สิทธิ

๓)  ผู้ประกันตน หรือ ภริยาของผู้ประกันตน หรือ หญิงซึ่งอยู่กินฉันสามีภริยากับผู้ประกันตนโดยเปิดเผย กรณีผู้ประกันตนไม่มีภริยา เข้ารับบริการฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพ ณ สถานพยาบาลหรือคลินิกตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

     (1)  อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 500 บาท

     (2)  อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 300 บาท

     (3)  อายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 28 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 200 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

๔)  ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับค่าตรวจและรับฝากครรภ์ได้โดยไม่ต้องรอให้มีการคลอดบุตรหรือ ยื่นขอรับพร้อมกับการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร

๕)  กรณีที่ผู้มีสิทธิเป็นผู้ประกันตนทั้งสองฝ่าย ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าตรวจและ รับฝากครรภ์เพียงฝ่ายเดียว

เอกสารประกอบการยื่นขอรับค่าตรวจและรับฝากครรภ์

๑) แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม (สปส. ๒-๐๑)

๒) กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิเบิก

    - สำเนาทะเบียนสมรส หรือ หนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส   

    - กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิเบิกให้ผู้ประกันตนระบุเลขประจาตัวประชาชนของฝ่ายชายในแบบคำขอฯ เพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่วินิจฉัยในการตรวจสอบ และป้องกันการใช้สิทธิซ้ำซ้อน

๓)  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสูตินารีแพทย์ หรือ หนังสือรับรองการรักษาซึ่งออกโดยพยาบาลวิชาชีพเวชปฏิบัติ (ต้องมีเลขที่ใบประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ) หรือ กรณีไม่มีใบรับรองแพทย์หรือหนังสือรับรองการรักษาอนุโลมให้ใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กประจำตัวหญิงตั้งครรภ์ที่ปรากฏรายละเอียดชื่อ - ชื่อสกุลของหญิงตั้งครรภ์ และรายละเอียดผลการบันทึกการตรวจครรภ์ตามช่วงอายุครรภ์ประกอบการยื่นขอรับค่าตรวจและรับฝากครรภ์

๔)  ใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาลที่เข้ารับบริการฝากครรภ์

print page พิมพ์หน้านี้

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี

159 หมู่ 3 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โทร 0 5697 0133-6  โทรสาร 0 5697 0137 โทรสายด่วน 1506

E-Mail : sso_uthaithani159@hotmail.com