Banner
หน้าแรกศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 9
 

   ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว (ข้อมูลบางส่วนอยู่ระหว่างจัดทำลงเว็บไซท์ สามารถดูเอกสารต้นฉบับได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4) 

(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ 


(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน 

(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง 

  • ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ 

  • ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย 


(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 

              - คู่มือ การประเมินเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐที่กําหนดภายใต้พระราช บัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

  • งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ  (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)

                    

 

 

print page พิมพ์หน้านี้

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์ 042-325996-7
ติดต่อเว็บมาสเตอร์: kitisak.s@sso.go.th

saksri_thong@hotmail.com