Banner
หน้าแรกศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 7
 

   มาตรา 7  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

         

(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ 


(2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน 


(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 

 

 

(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

print page พิมพ์หน้านี้

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์ 042-325996-7
ติดต่อเว็บมาสเตอร์: kitisak.s@sso.go.th

saksri_thong@hotmail.com