หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ประกันสังคม แจ้ง ลดเงินสมทบนายจ้าง ผู้ประกันตน ม.33 และม.39 ครึ่งปีหลัง ก.ค. - ธ.ค. 55
 

ประกันสังคม แจ้ง ลดเงินสมทบนายจ้าง ผู้ประกันตน ม.33 และม.39 ครึ่งปีหลัง ก.ค. - ธ.ค. 55 

          สำนักงานประกันสังคม แจ้งนายจ้าง ผู้ประกันตน ลดเงินสมทบ ครึ่งปีหลัง ก.ค. – ธ.ค.55 นี้ โดยนายจ้างและผู้ประกันตน ม. 33 จ่ายในอัตราร้อยละ 4 จากเดิมต้องจ่ายร้อยละ 5 ส่วนผู้ประกันตน ม.39 จ่ายในอัตราร้อยละ 7 โดยต้องนำส่งเงินสมทบเดือนละ 336 บาท 
          นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า จากการที่กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2555 ซึ่งได้ลดอัตราเงินสมทบ ให้แก่ นายจ้าง ลูกจ้างและผู้ประกันตน ม.33 และม.39 ในปี 2555 เป็นระยะเวลา 1 ปี มีรายละเอียดดังนี้ 
     สำหรับนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33  
          - ในครึ่งปีแรก ตั้งแต่งวดค่าจ้างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2555 จ่ายเงินสมทบในอัตรา ร้อยละ 3
          - ในครึ่งปีหลัง ตั้งแต่งวดค่าจ้างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2555 จ่ายเงินสมทบในอัตรา ร้อยละ 4  
     สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 
          - ในครึ่งปีแรก ตั้งแต่งวดเดือนมกราคม - มิถุนายน 2555 จ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 5  โดยนำส่งเงินสมทบเดือนละ 240 บาท
          - ในครึ่งปีหลัง ตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2555 จ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 7 โดยนำส่งเงินสมทบเดือนละ 336 บาท
          ทั้งนี้ รัฐบาลยังคงจ่ายสมทบในอัตราเดิม คือ ร้อยละ 2.75 การลดอัตราเงินสมทบในครั้งนี้ จะช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่ นายจ้างและผู้ประกันตน ฝ่ายละประมาณ 16,700 ล้านบาท ในส่วนของผู้ประกันตน จะได้แบ่งเบาภาระเฉลี่ยคนละประมาณ 1,700 บาท/ปี (คำนวณจากค่าจ้างเฉลี่ยของผู้ประกันตนมาตรา 33 และ39) ซึ่งผู้ประกันตนจะได้สิทธิประโยชน์เหมือนเดิม
          มีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกันสังคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา/ทุกแห่ง หรือโทร.1506 (บริการตลอด 24 ชั่วโมง) 
              

......................................................................

สายด่วนประกันสังคม โทร. 1506 (บริการตลอด 24 ชั่วโมง)
www.sso.go.th หรือ www.facebook.com/ssofanpage หรือ http://newzone.sso.go.th

print page พิมพ์หน้านี้
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007 Social Security Office . All right reserved.
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงแรงงาน
317/1 ถนนพโลชัย  ต. ในเมือง  อ.เมือง  จ.  อุบลราชธานี  34000

                    ติดต่อwebmaster: pattaya.c@sso.go.th