หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์จัดเต็มแหล่งเงินกู้ช่วยสถานประกอบการ จัด “โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน”
 

จัดเต็มแหล่งเงินกู้ช่วยสถานประกอบการ จัด “โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน” 

          สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จัดเต็มแหล่งเงินกู้ “โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน” วงเงิน 10,000 ล้านบาท ให้สถานประกอบการกู้เงินนำไปเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการเสริมสภาพคล่อง และเพิ่มผลผลิตแรงงาน ไม่เป็นการกู้เพื่อรีไฟแนนซ์ ยื่นกู้กับธนาคาร 5 แห่ง ได้ถึง 31 ธ.ค. 55
          นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายให้มีการปรับเพิ่มค่าแรงรายวันขั้นต่ำเป็น 300 บาท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการ จากการปรับค่าแรงขั้นต่ำเพิ่ม เพื่อเป็นแนวทางและมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs คณะกรรมการประกันสังคม ได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานประกันสังคม ได้จัดทำ “โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน” ในวงเงิน 10,000 ล้านบาท ให้สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมกู้เงินไปเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการเสริมสร้างสภาพคล่อง เพิ่มผลผลิตทำให้สถานประกอบการมีศักยภาพที่จะเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ร่วมมือกับธนาคาร ได้แก่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) และในวันที่ 1 มิถุนายน 2555 นี้ จะมีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพิ่มอีก 1 แห่ง เพื่อปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำให้กับสถานประกอบการ กรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี คงที่ 3 ปี กรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือใช้บุคคลค้ำประกัน ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี คงที่ 3 ปี ทั้งนี้จะต้องไม่เป็นการกู้เพื่อ Refinance
          สถานประกอบการที่มีความประสงค์จะขอกู้เงิน จะต้องเป็นสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมและจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน และต้องคงสภาพการจ้างงานโดยรักษาจำนวนผู้ประกันตนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ประกันตน ณ วันที่ได้รับสินเชื่อตลอดอายุโครงการ 3 ปี ทั้งนี้ สถานประกอบการ ต้องขอรับหนังสือรับรองสถานะความเป็นสถานประกอบการที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/พื้นที่ และลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงในโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน (สถานประกอบการละ 1 ฉบับเท่านั้น) หลังจากนั้นให้ติดต่อยื่นกู้กับธนาคารทั้ง 5 แห่งได้เลย โดยสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 ธันวาคม 2555
          สำหรับวงเงินสินเชื่อโครงการเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน จำนวน 10,000 ล้านบาท ได้กำหนดหลักเกณฑ์วงเงินกู้แก่สถานประกอบการดังนี้
          1) วงเงิน 6,000 ล้านบาท สำหรับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างไม่เกิน 50 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อราย
          2) วงเงิน 3,000 ล้านบาท สำหรับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างไม่เกิน 51 – 200 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อราย
          3) วงเงิน 1,000 ล้านบาท สำหรับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 คนขึ้นไป วงเงินกู้ไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อราย
          มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขาที่ท่านสะดวก หรือ โทร 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)
………………………………………………………………………………………………….
ศูนย์สารนิเทศ สายด่วนประกันสังคม 1506 บริการ 24 ชั่วโมง 
 
www.sso.go.th หรือ www.facebook.com/ssofanpage หรือ http://newzone.sso.go.th

print page พิมพ์หน้านี้
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007 Social Security Office . All right reserved.
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงแรงงาน
317/1 ถนนพโลชัย  ต. ในเมือง  อ.เมือง  จ.  อุบลราชธานี  34000

                    ติดต่อwebmaster: pattaya.c@sso.go.th