หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับประโยชน์ทดแทนทุกกรณี
 

 เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัดเวลาในการไปรับบริการ

 J โปรด...แนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคารทุกครั้ง J

เมื่อไปติดต่อขอรับประโยชน์ทดแทนทุกกรณี

 

 

 

ณ. สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านท่าน

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี โทร. 0-4524-3187,0-4524-4820

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม โทร. 0-4536-2325

สายด่วน 1506

 

print page พิมพ์หน้านี้
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007 Social Security Office . All right reserved.
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงแรงงาน
317/1 ถนนพโลชัย  ต. ในเมือง  อ.เมือง  จ.  อุบลราชธานี  34000

                    ติดต่อwebmaster: pattaya.c@sso.go.th