Banner
page 1 of 2 (21 รายการ) 1   2
รายการที่พบ
bullet ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลืิอกฯตำแหน่ง จนท.ประกันสังคม
bullet ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้สามารถฯตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันสังคม ครั้งที่1
bullet ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิสอบฯ เจ้าหน้าทีประกันสังคม
bullet ประกาศรายชือผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
bullet ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯครั้งที่ 1
bullet ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
bullet รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานราชการ
bullet การขอรับเงินสมทบคืนของนายจ้าง และผู้ประกันตนที่ประสบภัยพิบัติอย่างร้ายแรง
bullet ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2660
bullet ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
bullet ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานประกันสังคม ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
bullet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
bullet ของขวัญปีใหม่สำหรับผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม
bullet ชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
bullet รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานชั้นต้น ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
bullet ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559
bullet ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558
page 1 of 2 (21 รายการ) 1   2

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา

430/78 หมู่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
โทรศัพท์ 0 7430 0550-4 
โทรสาร 0 7433 3983