Banner
หน้าแรกข่าวสารและความเคลื่อนไหวข่าวประชาสัมพันธ์สปส. แจ้ง 3 โรงพยาบาลเอกชน ออกจากสถานพยาบาลประกันสังคม
 

สปส. แจ้ง 3 โรงพยาบาลเอกชน ออกจากสถานพยาบาลประกันสังคม

          สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งผู้ประกันตนกรณีสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ออกจากการเป็นสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2554 ซึ่งมีสถานพยาบาลเอกชนจำนวน 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลเอกชัย (จังหวัดสมุทรสาคร) โรงพยาบาลกาญจนบุรีเมโมเรียล (จังหวัดกาญจนบุรี) และโรงพยาบาลรวมแพทย์ เชียงใหม่ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดสถานพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทดแทน
          สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งผู้ประกันตนกรณีสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ออกจากการเป็นสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2554 ซึ่งมีสถานพยาบาลเอกชนจำนวน 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลเอกชัย (จังหวัดสมุทรสาคร) โรงพยาบาลกาญจนบุรีเมโมเรียล (จังหวัดกาญจนบุรี) และโรงพยาบาลรวมแพทย์ เชียงใหม่ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดสถานพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทดแทนในเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการของผู้ประกันตนตั้งอยู่ หากผู้ประกันตนท่านใดมีความประสงค์จะเลือกสถานพยาบาลใหม่สามารถยื่นคำขอเลือกสถานพยาบาลตามแบบ สปส.9-02 พร้อมแนบบัตรรับรองสิทธิฉบับเดิมได้ที่สำนักงานประกันสังคม เขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2554 แต่หากผู้ประกันตนไม่มีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ สามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ได้ตามปกติ 
          นอกจากนี้ผู้สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะสามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ได้อีก 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน หากบัตรหมดอายุขอให้ผู้มีสิทธิดังกล่าวติดต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อขอบัตรรับรองสิทธิฯ ฉบับใหม่โดยด่วน หรือเปลี่ยนสถานพยาบาลกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่
          มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวัน เวลา 07.00-19.00 น. ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติให้บริการ 24 ชั่วโมง) หรือ 02-956-2502-6 สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th
----------------------------------------------------
ศูนย์สารนิเทศ สายด่วนประกันสังคม 1506 www.sso.go.th
 

print page พิมพ์หน้านี้