Banner
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ประกันสังคมเพิ่มสิทธิกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษา รพ.อื่นได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 

ประกันสังคมเพิ่มสิทธิกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษา รพ.อื่นได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

          สำนักงานประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์บริการทางการแพทย์ กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลอื่น ซึ่งไม่ใช่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มีผลบังคับใช้ 31 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป
          สำนักงานประกันสังคม แจ้งประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฯ เรื่องหลักเกณฑ์และจำนวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ กรณี ประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วยฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยในส่วนของผู้ประกันตนหากเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินผู้ประกันตนไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ได้ ซึ่งมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยเร่งด่วนเพราะอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด
          โดยขอเบิกค่ารักษาคืนได้จากสำนักงานประกันสังคม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดว่าจากเดิมไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี ปรับเพิ่มเป็นไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป
          ทั้งนี้ ผู้ประกันตน/ญาติ/ผู้เกี่ยวข้อง จะต้องรีบแจ้งให้โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ทราบในทันที เพื่อจะได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือรับตัวลูกจ้าง ผู้ประกันตนไปรักษาต่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ผู้ประกันตน  เข้ารับการรักษาจนถึงเวลาที่โรงพยาบาล ตามบัตรฯ ได้รับแจ้ง
          มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวกหรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)
------------------------------------------------------------------
ศูนย์สารนิเทศ สอบถามประกันสังคม โทร.1506

print page พิมพ์หน้านี้