Banner
หน้าแรกประกาศจังหวัดสระแก้วผู้ประกัน ไชโย ได้รับเงินสงเคราะห์บุตร 400 บาท แล้ว
 

                             นางสาวทัศนีย์  นนทจิต  ประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว  เปิดเผยว่า  สำนักงานประกันสังคม  ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์การจ่ายประโยชน์ทดแทน กรณีสงเคราะห์บุตร จากเดิมเดือนละ ๓๕๐บาท เป็นเดือนละ ๔๐๐ บาท มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ มกราคม ๒๕๕๔ โดยเริ่มจ่ายของเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๔  เป็นเงิน ๔๐๐ บาท  ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับเงินตกเบิก เดือนมกราคม เมษายน  ๒๕๕๔  เดือนละ ๕๐ บาท รวม ๒๐๐ บาท  โดยเงินจะเข้าบัญชีฯ ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๔  นี้

                  ประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว   กล่าวเพิ่มเติมว่า   สำหรับผู้ประกันตน   ที่ประสงค์จะขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร สามารถยื่นหลักฐานได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว  โดยใช้เอกสารดังนี้  ๑.  แบบสปส. ๒-๐๑  ๒.  สูติบัตรตัวจริงของบุตรพร้อมสำเนา (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบ  สูติบัตรของคู่แฝดด้วย) ๓.  สำเนาบัตรประชาชน  ๔.  สำเนาทะเบียนสมรสหรือหนังสือรับรองบุตร กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส (สำหรับผู้ประกันตนชาย)  ๕.  และสำเนาสมุดบัญชีธนาคารออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อ  และเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน   และเพื่อความสะดวกในการรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร   ของผู้ประกันตน  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว  จะโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ของผู้ประกันตน  ดังนี้       

{  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                     {  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

{  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                       {  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

{  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                {  ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 

     ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)                 {  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

และธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารไทยธนาคารเดิม) 

         ในการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรดังกล่าวนี้  ผู้ประกันตนจะได้รับก็ต่อเมื่อเป็นผู้ประกันตนเท่านั้น    หากความผู้ประกันตนสิ้นสุดลง  โดยการลาออก  ว่างงาน  จะไม่ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรดังกล่าว หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว  อาคารหอประชุมปางสีดา ชั้น ๒  ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๗๔๒-๕๐๗๐-๓ ต่อ ๒๐ โทรสาร ๐-๓๗๔๒-๕๐๗๐-๓ ต่อ ๑๒  หรือ  สายด่วน ๑๕๐๖              

print page พิมพ์หน้านี้

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว อาคารหอประชุมปางสีดา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

27000