Banner
หน้าแรกข่าวสารและความเคลื่อนไหวข่าวประชาสัมพันธ์ประกันสังคม เพิ่มช่องทางรับชำระเงินสมทบ ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ผ่านที่ทำการไปรษณีย์
 

ประกันสังคม เพิ่มช่องทางรับชำระเงินสมทบ ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ ด้วยระบบ Pay at post ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

          สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เพิ่มช่องทางการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ ด้วยระบบ Pay at post ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยสามารถชำระเงินสมทบในเดือนปัจจุบัน และย้อนหลังได้ไม่เกิน 1 เดือนพร้อมเงินเพิ่มตามกฎหมาย รับใบเสร็จรับเงินจากระบบไปรษณีย์โดยอัตโนมัติทันที เสียค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท  
          ดร.อำมร เชาวลิต เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้ร่วมมือกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้บริการรับชำระเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ผ่านที่ทำการไปรษณีย์สาขาได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สามารถชำระเงินสมทบในเดือนปัจจุบัน และเดือนย้อนหลังได้ไม่เกิน 1 เดือน พร้อมเงินเพิ่มตามกฎหมาย (ถ้ามี) และออกใบเสร็จรับเงินจากระบบของไปรษณีย์ได้โดยอัตโนมัติทันที และผู้ชำระเงินเสียค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท             
          ผู้ประกันตนท่านใดมีปัญหาหรือข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)
            
......................................................................
                

 

print page พิมพ์หน้านี้

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง
140/23 ม.2 ถ.สุขุมวิท  ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3861-0170-3 โทรสาร 0-3861-6087
Webmaster : waiwit.fu@sso.go.th