Banner
หน้าแรกข่าวสารและความเคลื่อนไหวข่าวประชาสัมพันธ์ประกันสังคม ร่วมมือ ธ.กรุงศรีอยุธยาให้บริการรับชำระเงินสมทบ ผู้ประกันตนตามมาตรา 40
 

ประกันสังคม ร่วมมือ ธ.กรุงศรีอยุธยาให้บริการรับชำระเงินสมทบ ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 หักบัญชีเงินฝากธนาคาร และชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

          สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ร่วมมือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เพิ่มให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร และชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
         ดร.อำมร เชาวลิต เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เพิ่มทางเลือกในการชำระเงินสมทบ ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยเพิ่มช่องทางการให้บริการ 2 ช่องทาง ดังนี้  
         1.ชำระเงินสมทบโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดยธนาคารรับเฉพาะเงินสมทบงวดเดือนปัจจุบัน โดยไม่รับชำระงวดเดือนย้อนหลังและงวดเดือนล่วงหน้า โดยผู้ประกันตน  ยื่นหนังสือยินยอมการหักบัญชีเงินฝากธนาคารได้ที่สาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารจะรับรองลายมือชื่อในหนังสือยินยอมฯ ให้ผู้ประกันตนนำสำเนาหนังสือยินยอมฯ ที่เจ้าน้าที่ธนาคารได้รับรองลายมือชื่อแล้วมายื่นต่อสำนักงานประกันสังคมที่ขึ้นทะเบียนได้ทันที หรือเมื่อมาจ่ายเงินในเดือนถัดไป พร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ประกันตน โดยผู้ประกันตนจะต้องส่งค่าธรรมเนียมรายการละ 5 บาท ให้ผู้ประกันตนนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้เพียงพอ ที่ธนาคารจะหักเป็นเงินสมทบที่ต้องนำส่งตามทางเลือกที่ผู้ประกันตนได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานประกันสังคม พร้อมกับจำนวนเงินค่าธรรมเนียมธนาคาร หลังจากนั้นทุกวันที่ 20 ของเดือน ธนาคารจะทำการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนั้น ในเดือนถัดไปภายหลังจากธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ประกันตนแล้ว ผู้ประกันตนสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จได้ที่เจ้าหน้าที่การเงิน ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ขึ้นทะเบียนไว้ภายใน 12 เดือน หากเกินกำหนดผู้ประกันตนสามารถขอใบแทนใบเสร็จรับเงินได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และกรณีผู้ประกันตนต้องการปรับสมุดประจำตัวผู้ประกันตน ไปประทับตราย้อนหลังได้ ณ สำนักงานประกันสังคมที่ผู้ประกันตนสะดวก
          2.รับชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เพียงผู้ประกันตนยื่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือสมุดประจำตัวผู้ประกันตนที่มี Barcode กำกับที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยสามารถชำระเงินสมทบและเงินออมเพิ่มเติม (ถ้ามี) เฉพาะงวดปัจจุบัน 1 งวดเดือนเท่านั้น ไม่สามารถชำระงวดย้อนหลังและงวดล่วงหน้าได้ ผู้ชำระเงินจ่ายค่าธรรมเนียมการชำระเงิน รายการละ 10 บาท พร้อมรับใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่ธนาคารทันที
          ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคม ได้ให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ผ่านเทสโก้โลตัส และโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทางไปรษณีย์ (ธนาณัติ) และล่าสุดได้ให้บริการรับชำระเงินสมทบผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคม ยังมีนโยบายเพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามมาตรา 40 ผ่านธนาคาร/หน่วยบริการอื่นอีก ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ชำระเงินสมทบหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น
          ผู้ประกันตนท่านใดมีปัญหาหรือข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)
            ......................................................................
 

print page พิมพ์หน้านี้

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง
140/23 ม.2 ถ.สุขุมวิท  ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3861-0170-3 โทรสาร 0-3861-6087
Webmaster : waiwit.fu@sso.go.th