Banner
หน้าแรกข่าวสารและความเคลื่อนไหวข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน รุดเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดระยอง
 

ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน รุดเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดระยอง
 
          ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน (นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์) เยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออก จังหวัดระยอง พร้อมมอบนโยบายการทำงาน เน้นให้ความช่วยเหลือลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่ประสบอันตรายเป็นเหตุให้พิการหรือสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ ได้รับดูแล ฟื้นฟูด้านร่างกายและจิตใจให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ รวมทั้งกลับไปทำงานในสถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ อีกด้วย
          นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง) ว่า สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลสิทธิประโยชน์ และให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยประสบอันตราย ทั้งเนื่องจากการทำงาน และไม่เนื่องจากการทำงาน ในรูปของการให้รักษาพยาบาลและเงินทดแทนการขาดรายได้ นอกจากจะให้ความคุ้มครองดังกล่าวแล้ว สำนักงานประกันสังคมยังดูแลให้ความช่วยเหลือแก่ลูกจ้าง ที่ประสบอันตราย จนเป็นเหตุทำให้เป็นผู้พิการ สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ ให้ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขอีกด้วย
          จากจำนวนตัวเลขลูกจ้างที่อยู่ในความคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม (พฤษภาคม 2555) มีจำนวน 8,258,273 ราย ซึ่งในแต่ละปี จำนวนลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานจำนวนไม่น้อยที่ต้องสูญเสียอวัยวะบางส่วน หรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน เป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ สำนักงานประกันสังคม โดยกองทุนเงินทดแทน ได้ตระหนักและรู้ถึงความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับลูกจ้างที่ประสบอันตรายจนทำให้สูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพ จนเป็นผู้ทุพพลภาพ จึงได้จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานขึ้น ซึ่งขณะนี้เปิดให้บริการ 3 แห่ง คือ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดปทุมธานี ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาคตะวันออก จังหวัดระยอง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การดูแลและบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่ประสบอันตราย เป็นเหตุให้พิการหรือสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ ได้รับการฟื้นฟูแบบองค์รวมเป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละวิชาชีพ นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งชมรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนกระบวนการฟื้นฟูฯ อย่างครบถ้วน โดยมีเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมการฟื้นฟูฯ สามารถกลับไปทำงานในสถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ ตามความรู้ความสามารถของแต่ละคน
          ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ตั้งอยู่ เลขที่ 12 หมู่ 2 ซอย 8 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รับผิดชอบลูกจ้าง ผู้ประกันตนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และเขตจังหวัดในภาคตะวันออกอีก 8 จังหวัด คือ ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ แก่ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน โดยตั้งแต่ ม.ค.- พ.ค.2555 มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์จำนวน 180 คน ผู้ที่รับการฟื้นฟูฯ ด้านอาชีพ 40 คน และสิ้นสุดการฟื้นฟูสมรรถภาพ จำนวน 28 คน แบ่งเป็น ประกอบอาชีพกับนายจ้างเดิม 25 คน ประกอบอาชีพกับนายจ้างใหม่ 1 คน ประกอบอาชีพอิสระ 2 คน
          ลูกจ้างและผู้ประกันตน สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดระยอง โทร 038 877 246 , 038 897 500 หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกันสังคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา/ทุกแห่ง หรือโทร.1506 (บริการตลอด 24 ชั่วโมง)  

                      ......................................................................
 สายด่วนประกันสังคม โทร. 1506 (บริการตลอด 24 ชั่วโมง) หรือ
www.sso.go.th

 

print page พิมพ์หน้านี้

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง
140/23 ม.2 ถ.สุขุมวิท  ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3861-0170-3 โทรสาร 0-3861-6087
Webmaster : waiwit.fu@sso.go.th