Banner
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ประกันสังคม แจง สิทธิคุ้มครองผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคไต
 

ประกันสังคม แจง สิทธิคุ้มครองผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคไต

          สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจงสิทธิประโยชน์คุ้มครองผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย 2 กลุ่ม ก่อนและหลังที่ป่วยเป็นโรคไต เผย 3 กองทุนมีแนวทางการบูรณาการสิทธิประโยชน์ร่วมกัน เพื่อให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายได้เข้าถึงการบำบัดทดแทนไตได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
          นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยว่า ปัจจุบันมีผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ในระบบประกันสังคมแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังก่อนเป็นผู้ประกันตนจะได้รับในอัตราครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท และกลุ่มผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังหลังจากเป็นผู้ประกันตนแล้วจะได้รับในอัตราครั้งละ 1,500 บาท ซึ่งอาจไม่เพียงพอกับความเป็นจริงสำหรับสถานพยาบาลบางแห่ง ซึ่งผู้ประกันตนบางรายต้องรับภาระในการออกค่าใช้จ่ายเอง
          อย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคมได้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแก่ผู้ประกันตนที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โดยให้สิทธิรับค่าฟอกเลือดฯ ในอัตรา 1,500 บาท/ครั้ง และไม่เกิน 4,500 บาท/สัปดาห์ (เพิ่มจำนวนครั้งของการฟอกเลือด) รวมทั้งขยายสิทธิสำหรับผู้ประกันตนที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายมาก่อนการเป็นผู้ประกันตน โดยให้มีสิทธิได้รับค่าฟอกเลือดฯ ในอัตรา 1,000 บาท/ครั้ง และไม่เกิน 3,000 บาท/ครั้ง ซึ่งอัตราดังกล่าวอ้างอิงตามอัตราค่าฟอกเลือดฯ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและได้รับการฟอกเลือดฯ มาก่อนเดือนตุลาคม 2551 จะต้องร่วมจ่ายค่าฟอกเลือกครั้งละ 500 บาท และสปสช.จะสนับสนุนค่าฟอกเลือดฯ ให้ครั้งละ 1,000 บาท
          ซึ่งผู้ประกันตนที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่มีสิทธิรับบริการทางการแพทย์โดยการบำบัดทดแทนไต ต้องเป็นผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่มีหน้าที่การทำงานของไตเสียไปอย่างถาวรเกินกว่าร้อยละ 95 โดยใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากผลเลือด ผลปัสสาวะและขนาดของไต ยกเว้นกรณีปลูกถ่ายไตต้องไม่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายมาก่อนการเป็นผู้ประกันตนคราวที่ยื่นขอใช้สิทธิ ซึ่งในการพิจารณาอนุมัติสิทธิฯแต่ละครั้งเป็นไปด้วยความรอบคอบ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการแพทย์หรือผู้ที่คณะกรรมการการแพทย์มอบหมายก่อนทุกราย โดยผู้ประกันตนสามารถยื่นคำขอรับสิทธิการบำบัดทดแทนไตต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิ
          เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง โดยทั้ง 3 กองทุนมีแนวทางการบูรณาการสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โดยการพิจารณากำหนดอัตราค่าฟอกเลือดฯ ให้มีความเหมาะสมและเท่าเทียมในแต่ละกองทุน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาร่วมกัน เพื่อให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายสามารถเข้าถึงการบำบัดทดแทนไตได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
          ข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา หรือโทร. 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

.....................................................................

print page พิมพ์หน้านี้

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี

128 ม.10  ถ.เขาวัง-บ้านน้ำพุ ต.เจดีย์หัก

อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

โทร.032-319853 โทรสาร.032-319854