Banner
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์นายจ้าง จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment )ไม่เสียค่าธรรมเนียม
 

นายจ้าง จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment )ไม่เสียค่าธรรมเนียม
        
          สำนักงานประกันสังคม  ขอแจ้งนายจ้างชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) มีธนาคารที่ให้บริการ 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)  ไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

          สำนักงานประกันสังคม ได้มีการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนปีละ 1 ครั้ง จากนายจ้าง ซึ่งจะต้องชำระเงินสมทบภายในเดือนมกราคมนี้ โดยได้อำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง มีช่องทางการชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) ซึ่งปัจจุบันธนาคารที่ให้บริการ จำนวน 2 ธนาคาร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินดังนี้ คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ นายจ้างสามารถชำระได้เฉพาะเงินสมทบ กรณีนายจ้างได้รับใบแจ้งเงินสมทบที่มีใบชำระเงินกองทุนเงินทดแทน (Pay-in) ต่อท้ายใบแจ้งเงินสมทบฯ ให้นายจ้างกรอกข้อมูลในใบชำระเงิน หากนายจ้างได้รับใบแจ้งเงินสมทบที่ไม่มีใบชำระเงินกองทุนเงินทดแทน (Pay-in) ต่อท้าย ให้นายจ้างกรอกรายละเอียดใบชำระเงินฯ ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ซึ่งธนาคารได้จัดพิมพ์ไว้สำหรับชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเท่านั้น โดยยื่นใบชำระเงินกองทุนเงินทดแทน พร้อมสำเนาใบประเมินเงินสมทบประจำปี หรือใบแจ้งเงินสมทบจากการตรวจบัญชีประจำปี หรือใบแจ้งเงินสมทบจากการรายงานค่าจ้างประจำปี หรือใบแจ้งเงินสมทบประจำงวด หรือใบแจ้งเงินฝาก แล้วแต่กรณี

          ทั้งนี้ มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

print page พิมพ์หน้านี้

สถานที่ติดต่อ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 2  ถ.สุวินทวงศ์ ต.ไม้เค็ด  อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  25230

ฝ่ายอำนวยการโทรศัพท์ 0 3745 4160
กลุ่มงานประกันสังคม 1 โทรศัพท์ 0 3745 4030-32, 0 3745 4490-91  

โทรสาร 0 3745 4029 / 0 3745 4448 โทรมหาดไทย 31784  
E-mail : prachinburi@sso.go.th 
E-mail Webmaster : egachai.n@sso.go.th