Banner
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ประกันตนมาตรา40 สามารถชำระเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้แล้ว
 

ผู้ประกันตนมาตรา40 สามารถชำระเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้แล้ว
     
          สำนักงานประกันสังคม เปิดโอกาสให้กับผู้ที่ไม่ได้ทำงานกับสถานประกอบการหรือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระทุกสาขาอาชีพ สามารถเป็นผู้ประกันตนมาตรา40 กับทางสำนักงานประกันสังคมได้ โดยให้รับสิทธิประโยชน์สอดคล้องกับจำนวนเงินสมทบที่ส่งเพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถมีหลักประกันในชีวิต
          ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนมาตรา40 โดยร่วมมือกับบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เพื่อเพิ่มช่องทางการบริการให้ผู้ประกันตนให้สามารถชำระเงินสมทบและเงินสมทบเพิ่มเติม(เงินออมเพิ่ม) ได้เฉพาะงวดเดือนปัจจุบันผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยไม่รับชำระงวดเดือนย้อนหลัง เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสรับชำระเงินพร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ชำระทันที โดยผู้ชำระเงินจ่ายค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท ทั้งนี้ผู้ประกันตนมาตรา40 สามารถชำระค่าเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ทั่วประเทศ โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนได้แล้ว
 

print page พิมพ์หน้านี้

สถานที่ติดต่อ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 2  ถ.สุวินทวงศ์ ต.ไม้เค็ด  อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  25230

ฝ่ายอำนวยการโทรศัพท์ 0 3745 4160
กลุ่มงานประกันสังคม 1 โทรศัพท์ 0 3745 4030-32, 0 3745 4490-91  

โทรสาร 0 3745 4029 / 0 3745 4448 โทรมหาดไทย 31784  
E-mail : prachinburi@sso.go.th 
E-mail Webmaster : egachai.n@sso.go.th