Banner
หน้าแรกประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศเจตจำนงสุจริต
 

ประกาศเจตจำนงสุจริต


บุคลากรของจังหวัดปราจีนบุรีทุกคนได้ยึดถือเป็นแนวทางปฎิบัติ
เพื่อให้การบริหารราชการและการปฎิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดความเสี่ยงต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 

 

 

 

print page พิมพ์หน้านี้

สถานที่ติดต่อ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 2  ถ.สุวินทวงศ์ ต.ไม้เค็ด  อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  25230

ฝ่ายอำนวยการโทรศัพท์ 0 3745 4160
กลุ่มงานประกันสังคม 1 โทรศัพท์ 0 3745 4030-32, 0 3745 4490-91  

โทรสาร 0 3745 4029 / 0 3745 4448 โทรมหาดไทย 31784  
E-mail : prachinburi@sso.go.th 
E-mail Webmaster : egachai.n@sso.go.th