Banner
หน้าแรกงานตามโครงการประกันสังคมวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี โดยประกันสังคมจังหวัด (นายศิลา แก้วตะพันธ์) จัดประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ โดยมีนายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาผู้ประกันตนที่ยื่นเรื่องขอรับสิทธิประโยชน์ กรณีทุพพลภาพ จำนวน 6 ราย และหารือข้อราชการด้านแรงงานแบบบูรณาการกับคณะอนุกรรมการในที่ประชุม

print page พิมพ์หน้านี้

สถานที่ติดต่อ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 2  ถ.สุวินทวงศ์ ต.ไม้เค็ด  อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  25230

ฝ่ายอำนวยการโทรศัพท์ 0 3745 4160
กลุ่มงานประกันสังคม 1 โทรศัพท์ 0 3745 4030-32, 0 3745 4490-91  

โทรสาร 0 3745 4029 / 0 3745 4448 โทรมหาดไทย 31784  
E-mail : prachinburi@sso.go.th 
E-mail Webmaster : egachai.n@sso.go.th