Banner
หน้าแรกงานตามโครงการประกันสังคม18 -19 มิ.ย. 2559 การจัดการความรู้ในสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
 

การจัดการความรู้ในสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
ระหว่างวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 25559 ณ อุ่นเรือนรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ในปี 2559 สำนักงานประกันสังคม ได้กำหนดหัวข้อในการจัดองค์ความรู้ คือ
" บริการอย่างไร ให้ได้ใจผู้รับบริการ ซึ่งงานบริการ เป็นหัวใจหลักของงานประกันสังคม "
 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี จึงได้จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องนี้ขึ้น
- เพื่อส่งเสริม สร้างความรู้เกี่ยวกับการให้บริการงานประกันสังคม
- เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไข ในการปฎิบัติงานการให้บริการ
- เพื่อให้บุคลากรมีการถ่ายทอดความรู้ และรวบรวมจัดเก็บเป็นองค์ความรู้ของสำนักงาน

 

print page พิมพ์หน้านี้

สถานที่ติดต่อ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 2  ถ.สุวินทวงศ์ ต.ไม้เค็ด  อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  25230

ฝ่ายอำนวยการโทรศัพท์ 0 3745 4160
กลุ่มงานประกันสังคม 1 โทรศัพท์ 0 3745 4030-32, 0 3745 4490-91  

โทรสาร 0 3745 4029 / 0 3745 4448 โทรมหาดไทย 31784  
E-mail : prachinburi@sso.go.th 
E-mail Webmaster : egachai.n@sso.go.th