Banner
หน้าแรกงานตามโครงการประกันสังคมวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2559 รุ่นที่ 1
 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดทำโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2559
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวปฏิบัติ หลักการของประกันสังคม  และพัฒนาการประสานงานระหว่าง
สถานประกอบการ สถานพยาบาล สำนักงานประกันสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ
- เพื่อสร้างจิตสำนึกตามพระราชดำริฯ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนในชุมชน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

รุ่นที่ 1 วันที่ 12  พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรวม 100 คน

print page พิมพ์หน้านี้

สถานที่ติดต่อ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 2  ถ.สุวินทวงศ์ ต.ไม้เค็ด  อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  25230

ฝ่ายอำนวยการโทรศัพท์ 0 3745 4160
กลุ่มงานประกันสังคม 1 โทรศัพท์ 0 3745 4030-32, 0 3745 4490-91  

โทรสาร 0 3745 4029 / 0 3745 4448 โทรมหาดไทย 31784  
E-mail : prachinburi@sso.go.th 
E-mail Webmaster : egachai.n@sso.go.th