Banner
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ประกันตนที่สนใจเปลี่ยนสถานพยาบาลปี 2563 เปิดโอกาสให้เลือกใหม่ เริ่ม 16 ธันวาคม 2562
 

 

print page พิมพ์หน้านี้

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร

220  ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000

โทร. : 056-612934, 056-613290, 056-651166-7

โทร. : 056-616728, 056-651166-7 ต่อ 300