หน้า 1 จาก 1 (5) 1
ทำฟันฟรี
View : 785
ตรวจสุขภาพ
View : 1207
สิทธิประโยชน์
View : 1258

View : 1642

View : 1495
 
 
 
 
 
 
หน้า 1 จาก 1 (5) 1

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร

220  ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000

โทร. : 056-612934, 056-613290, 056-651166-7

โทร. : 056-616728, 056-651166-7 ต่อ 300