Banner
page 1 of 6 (100 รายการ) 1   2   3   4   5   6
รายการที่พบ
bullet การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประกันสังคมตังหวัดเพชรบุรี
bullet สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2555 (แบบ สขร.1)
bullet ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bullet ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
bullet ประกันสังคม เตรียมพร้อมใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด นายจ้างค้างชำระเงินสมทบแล้วไม่นำส่ง
bullet จับมือ ธ.กสิกรไทย MOU. ให้บริการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตน ม.40 โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
bullet แผนที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
bullet ประกันสังคม แจง ผู้ประกันตนหญิงสามารถใช้สิทธิรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกได้
bullet ประกันสังคม แจง เรื่อง รักษา “มะเร็ง”
bullet กองทุนเงินทดแทน สปส.ร่วมจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26
bullet กองทุนเงินทดแทน สปส.ร่วมจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26
bullet Update รายชื่อสถานพยาบาลที่สามารถรับจำนวนผปต. ที่ต้องการเปลี่ยน/เลือก ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ค. 55
bullet ประกันสังคม เผย สถาบันบำราศนราดูร เปิดรับผู้ประกันตนรายใหม่ ตั้งแต่ 1 ก.ค.55
bullet ประกันสังคม แจ้ง ลดเงินสมทบนายจ้าง ผู้ประกันตน ม.33 และม.39 ครึ่งปีหลัง ก.ค. - ธ.ค. 55
bullet ศูนย์ข้อมูลข่าวสารพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
bullet ประกันสังคม จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะแกนนำเครือข่าย ม. 40
bullet มาตราฐานคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
page 1 of 6 (100 รายการ) 1   2   3   4   5   6

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
262 หมู่ 2 ถ. คีรีรัฐยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 032 -424 209  032-428 620

Counter