Banner
หน้าแรกศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 

     

        ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรีจัดตั้งขึ้นตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ที่ต้องการให้ประชานชนมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆของรัฐ ตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง เพื่อส่งเสริมให้การบริการของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

     การบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร : ดำเนินงานโดยนางสาวกรวรรณ  บุนยงค์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 เบอร์โทรศัพท์ 0-3242-7195 ต่อ 101 โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศุนย์ คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้มาติดต่อสอบถาม และค้นคว้าข้อมูล

             วันเวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

                                                            -  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
_____________________________________________________________________________

                                              มาตรา 7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ

                                                                     โครงสร้างและการจัดองค์กรของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี

-โครงสร้างการแบ่งงานส่วนงานสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี

                                              มาตรา 7(2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีดำเนินการ

                                                                     อำนาจหน้าที่และวิธีดำเนินการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี

-กำหนดอำนาจหน้าที่และโครงสร้างการแบ่งงานสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ จังหวัด และสาขา

                                              มาตรา 7(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ

                                                                     - สถานที่ติดต่อของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี                                      

                                              มาตรา 7(4) กฏ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผนนโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยสภาพกฎ หรือให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

 -แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40ของบุคคลซึ่งไม่สัญชาติไทย

-แนวปฏิบัติการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลกรณีการรักษาโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงประเภทผู้ป่วยใน 

-พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

-แนวปฏิบัติการับสมัคร ขึ้นทะเบียน การรับชำระเงินสมทบ การเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงทางเลือกผู้ประกันตน มาตรา 40

การตรวจสอบการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเงินบำนาญชราภาพ พ.ศ.2557

-แนวทางดำเนินการจ่ายประโยชน์ทดทแทนกรณีคลอดบุตรกรณีผู้ประกันตนไม่มีเงินสำรองจ่ายให้กับสถานพยาบาล

-แนวปฏิบัติการจ่ายประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนมาตรา 40

______________________________________________________________________________________________

 ข้อมูลข่าวสารมาตรา 9                                                                 

                                               มาตรา 9(1) ผลการพิจารณา หรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

 -รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนมกราคม 2557

-รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 2557

-รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนมีนาคม 2557

-รายงานผลการปฎิบัติงานเดือนเมษายน 2557

-รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม 2557

-รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน 2557

-รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

-รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม 2557

-รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม 2557

-รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนกันยายน 2557

-รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนตุลาคม 2557

-รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน 2557

-รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนธันวาคม 2557

-รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนมกราคม 2558

-รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 2558

-รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนมีนาคม 2528

-รายงานผลกาปฏิบัติงานเดือนเมษายน 2558

-รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม 2558

-รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน 2558

-รายงานผลการปฎิบัติงานเดือนกรกฎาคม 2558

-รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม 2558

-รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนกันยายน 2558

-รายงานผลการปฎิบัติงานเดือนตุลาคม 2558

                                               มาตรา 9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7(4)

- การมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานของผู้อำนวยการเขตพื้นที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน

 - ทิศทางการดำเนินงานประกันสังคมปี 2556

- แผนการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2556 ในลักษณะ "เชิงรุก"

-แผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2556

(สามารถดูข้อมูลได้ในดัชนีแฟ้มของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)

-ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทวงแรงงาน เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 56

                                               มาตรา 9(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนินการ 

                                                                      - โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน

        -แผนการจัดสรรงประมาณจำแนกรายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 

งบประมาณ

                                                                                                                                                                                                                  -  -การจัดสรรเงินกองทุนประกันสังคมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม พ.ศ.2557(ฉบับที่ 2)

-กรอบวงเงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม ปี 2557(ฉบับที่2)

                                               มาตรา 9(4) คู่มือ หรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิของเ

                                        -การจัดตั้งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา

-แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสถานที่ตั้งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี สาขาเขาย้อย

-แก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา

-แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

-มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

-แต่งตั้งโฆษกสำนักงานประกันสังคม

-มอบอำนาจการอนุมัติสั่งจ่ายเงินคืนให้แก่นายจ้างหรือผู้ประกันตรหรือบุคคลอื่น

-มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

-แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

-แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

 

                                               มาตรา 9(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง

-หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน

-แจ้งผู้ประกันตนมาตรา 40 หักเงินสมทบผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร

-แจ้งผู้ประกันตนที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงสงกรานต์ให้ยื่นเอกสารขอรับสิทธิประโยชน์ภายใน 1 ปี

-นโยบายการสร้างสรรค์นวัตกรรมสำนักงานประกันสังคม

-การจัดตั่้งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา(ฉบับที่ 5)

-ประชาสัมพันธ์ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)ปรับลดค่าธรรมเนียมการหักเงินฝากธนาคารผู้ประกันตนมาตรา 39

-ทะเบียนผู้ประกันตน

-การจัดตั้งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา(ฉบับที่ 6)

-การจัดตั้งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา(ฉบับที่ ๗)

                                               มาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

                                                                     (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)

                                                                      

                                               มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือ ข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

                                                                     -  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี

-รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2556

                                                มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่ตามที่คณะกรรมการกำหนด

9.8.1 ประกวดราคา สอบราคา  

ปี พ.ศ. 2558

 เดือนมกราคม(ไม่มีการสอบราคา)

เดือนกุมภาพันธ์(ไม่มีการสอบราคา)

 
 เดือนมีนาคม(ไม่มีการสอบราคา)  
 เดือนเมษายน(ไม่มีการสอบราคา)  
 เดือนพฤษภาคม (ไม่มีการสอบราคา)  
   
   

ปี พ.ศ.2557

 เดือนมกราคม(ไม่มีการสอบราคา)

 เดือนกรกฎาคม(ไม่มีการสอบราคา)

 เดือนกุมภาพันธ์ (ไม่มีการสอบราคา)  เดือนสิงหาคม(ไม่มีการสอบราคา)
 เดือนมีนาคม (ไม่มีการสอบราคา) เดือนกันยายน(ไม่มีการสอบราคา) 
 เดือนเมษายน(ไม่มีการสอบราคา)  เดือนตุลาคม(ไม่มีการสอบราคา)
 เดือนพฤษภาคม (ไม่มีการสอบราคา)  เดือนพฤศจิกายน(ไม่มีการสอบราคา)
 เดือนมิถุนายน (สามารถดูข้อมูลได้ในดัชนีแฟ้มของศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน)  เดือนธันวาคม (ไม่มีการสอบราคา)

                                                                                             

 

 

 

 

                                                                                                     

 9.8.2  ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ปี พ.ศ. 2558

 เดือนมกราคม                                                                                                กรกฎาคม  
เดือนกุมภาพันธ์                                                                                              สิงหาคม  
เดือนมีนาคม                                                                                                   กันยายน  
เดือนเมษายน                                                                                                  ตุลาคม  
 เดือนพฤษภาคม  

เดือนมิถุนายน

                                                                                          ปี  พ.ศ 2557

 

 เดือนมกราคม  เดือนกรกฎาคม
 เดือนกุมภาพันธ์  เดือนสิงหาคม
 เดือนมีนาคม  เดือนกันยายน
เดือนเมษายน   เดือนตุลาคม
 เดือนพฤษภาคม  เดือนพฤศจิกายน
 เดือนมิถุนายน  เดือนธันวาคม

 

 

 

 

 9.8.3   สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

print page พิมพ์หน้านี้

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
262 หมู่ 2 ถ. คีรีรัฐยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 032 -424 209  032-428 620

Counter