Banner
หน้าแรกข่าวสารความเคลื่อนไหวสปส.แนะผู้ประกันตน รับ-จ่ายเงินผ่านธนาคาร และหน่วยบริการสะดวกกว่า “สะดวกจ่าย ง่ายทุกเวลา”
 

สปส.แนะผู้ประกันตน รับ-จ่ายเงินผ่านธนาคาร และหน่วยบริการสะดวกกว่า “สะดวกจ่าย ง่ายทุกเวลา”
       
          สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แนะให้นายจ้าง ผู้ประกันตนชำระเงินสมทบผ่านระบบธนาคาร ไปรษณีย์ เทสโก้โลตัส และเคาน์เตอร์เซอร์วิส เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยเพิ่มช่องทางการให้บริการ รับ-จ่ายเงินกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนของนายจ้าง ผู้ประกันตนผ่านธนาคารและหน่วยบริการทั่วประเทศ ตั้งแต่ 2 ก.ค. 59 เป็นต้นไป
          นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า จากนโยบายรัฐบาล ในการส่งเสริมการให้บริการภาครัฐไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างเครือข่ายตัวแทนภาครัฐในการให้บริการประชาชน สำนักงานประกันสังคมได้อำนวยความสะดวก รวดเร็ว ให้นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน ในการเปิดช่องทางการรับ-จ่ายเงินกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนไม่ต้องเดินทางมาติดต่อ ณ สำนักงานประกันสังคมด้วยตนเอง สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้ตระหนักถึงภารกิจสำคัญในการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อขอรับบริการให้แก่นายจ้าง ผู้ประกันตน โดยเพิ่มช่องทางการให้บริการรับ-จ่ายเงินกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนของนายจ้างและผู้ประกันตนผ่านธนาคารและหน่วยบริการทั่วประเทศ เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการชำระเงิน ช่วยในการประหยัดเวลาในการเดินทางมากขึ้น โดยนายจ้างสามารถชำระเงินสมทบผ่านธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม รับใบเสร็จทันที หรือชำระเงินสมทบผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-payment) มีธนาคารให้บริการ 7 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารซิตี้แบงค์ ธนาคารมิซูโฮคอร์ปอเรต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ธนาคารซูมิโตโมมิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชำระได้เฉพาะเงินสมทบ โดยธนาคารจะออกใบเสร็จรับเงินส่งให้นายจ้างทางไปรษณีย์
          ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 สามารถชำระเงินสมทบผ่านทางธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม รับใบเสร็จทันที หรือชำระเงินโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) โดยจะหักเงินในบัญชีทุกวันที่ 15 ของเดือน เสียค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท ยกเว้นธนาคารกรุงไทย รายการละ 5 บาท หรือชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส/เคาน์เตอร์ที่ทำการไปรษณีย์ ผู้ประกันตนสามารถชำระเงินสมทบโดยยื่นบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเงินสดที่หน้าเคาน์เตอร์เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท/ใบเสร็จรับเงิน 1 ฉบับ
          ในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถส่งเงินสมทบผ่านธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท /ใบเสร็จรับเงิน 1 ฉบับ หรือหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดยจะหักเงินทุกวันที่ 20 ของเดือน เสียค่าธรรมเนียมรายการละ 5 บาท นอกจากนี้ นายจ้างที่ชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน สามารถชำระเงินผ่านธนาคาร ได้แก่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
          ทั้งนี้ นายจ้าง ผู้ประกันตน สามารถจ่ายเงินสมทบผ่านระบบธนาคาร ไปรษณีย์ เทสโก้โลตัส และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ รับใบเสร็จรับเงินทันทีและใช้เป็นหลักฐานในการยื่นหักลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย     
          หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 แห่ง/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ หรือโทร 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
 

print page พิมพ์หน้านี้

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดน่าน
599 หมู่ 11  ตำบลไชยสถาน  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-716069-072      โทรสาร : 054-716073
e-mail : nan@sso.go.th

ติดต่อเว็บมาสเตอร์: chutimon.t@sso.go.th