Banner
หน้าแรกข่าวสารความเคลื่อนไหวสปส. เตือนผู้ประกันตนมาตรา 39
 

 

สปส. เตือนผู้ประกันตนมาตรา 39 ส่งเงินสมทบ ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน หากจ่ายสมทบไม่ครบถ้วน/ล่าช้า อาจถูกตัดสิทธิ

          ประกันสังคมเตือนผู้ประกันตนมาตรา 39 ควรส่งเงินสมทบตามกำหนดภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน หากขาดส่งเงินสมทบเกิน 3 เดือน จะถูกตัดสิทธิจากการเป็นผู้ประกันตนทันที
          นางปราณิน มุตตาหารัช เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เผยพบปัญหาผู้ประกันตนมาตรา 39 ขาดส่งเงินสมทบจำนวนมากต้องสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนลง สาเหตุจากการส่งเงินสมทบล่าช้าเกินกำหนด ซึ่งหลักเกณฑ์ของสำนักงานประกันสังคมกำหนดว่า หากผู้ประกันตนมาตรา 39 ขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน และภายในระยะเวลา 12 เดือน นำส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน และนำส่งเงินสมทบล่าช้าเกินกว่า วันที่ 15 ของเดือนถัดไปจะถูกตัดสิทธิการเป็นผู้ประกันตนทันที ผู้ประกันตนจึงควรส่งเงินสมทบให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อรักษาสถานภาพการเป็นผู้ประกันตน และรักษาสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากสำนักงานประกันสังคม
          ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้อำนวยความสะดวกในการนำส่งเงินสมทบแก่ผู้ประกันตนมาตรา 39 ไว้หลากหลายช่องทางด้วยกันเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการชำระเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุก ๆ วันที่ 15 ของเดือนของทุกเดือน ดังนี้
          1. ชำระเงินสมทบ ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่ง โดยยื่นแบบรายการแสดงการนำส่งเงินสมทบ (สปส.1-11)
          2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร 3 แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โดยกรอกใบ Pay-in ของธนาคาร พร้อมแสดงหลักฐานที่ปรากฏเลขบัตรประชาชน โดยผู้ประกันตนจะได้รับใบเสร็จรับเงินในทันที
          3. ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏเลขบัตรประชาชน โดยผู้ประกันตนจะได้รับใบเสร็จรับเงินทันที
          4. ชำระผ่านระบบ Pay At Post ที่เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ เพียงแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานที่ปรากฏเลขบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ประกันตนจะได้รับใบเสร็จรับเงินทันที
          5. ชำระเป็นธนาณัติ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ พร้อมแนบแบบ สปส.1-11 ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วส่งสำนักงานประกันสังคม เมื่อสำนักงานฯ ได้รับเงินแล้วจึงจะออกใบเสร็จรับเงินส่งให้ผู้ประกันตนทางไปรษณีย์ ซึ่งสำนักงานฯ จะถือเอาวันที่ประทับตรา ส่ง ณ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันที่รับชำระเงินสมทบ
          6. ชำระผ่านระบบหักบัญชีเงินฝากธนาคาร (Auto Pay Direct Debit) ปัจจุบันมี 6 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้ประกันตนจะต้องยื่นความประสงค์เพื่อหักบัญชีที่สำนักงานประกันสังคม พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ซึ่งต้องเป็นชื่อบัญชีของผู้ประกันตนเท่านั้น หลังจากธนาคารหักเงินในบัญชีแล้วจะออกใบเสร็จรับเงินส่งให้ผู้ประกันตนทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ประกันตนแจ้งไว้
          อย่างไรก็ตาม ผู้ประกันตนมาตรา 39 ควรให้ความสำคัญในการตรวจสอบการนำส่งเงินสมทบอย่างสม่ำเสมอ และควรนำส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นผู้ประกันตน รวมถึงสิทธิประโยชน์กรณีต่าง ๆ ที่จะได้รับจากสำนักงานประกันสังคม โดยนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเดือนละครั้ง ในอัตราเงินสมทบเดือนละ 432 บาท ต่อเดือน
          หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด / สาขาที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)           
-----------------------------------

print page พิมพ์หน้านี้

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดน่าน
599 หมู่ 11  ตำบลไชยสถาน  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-716069-072      โทรสาร : 054-716073
e-mail : nan@sso.go.th

ติดต่อเว็บมาสเตอร์: chutimon.t@sso.go.th