Banner
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ประกันสังคมขานรับ เดินหน้าสนองนโยบายรัฐบาล
 

ประกันสังคมขานรับ เดินหน้าสนองนโยบายรัฐบาล 
 
          สำนักงานประกันสังคม เตรียมเดินหน้าสนองนโยบายรัฐบาล ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ ๓๐๐ บาท พัฒนาระบบประกันสังคม ขยายความคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ผลักดันปรับปรุงกฎหมายเพิ่มสิทธิฯ พัฒนาสิทธิประโยชน์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตน
          นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ประชุมผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม กล่าวมอบนโยบายรัฐบาล รวมทั้งนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่สำนักงานประกันสังคม  รับมาดำเนินการ ดังนี้ ในส่วนนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คือ การดำเนินการให้แรงงานมีรายได้ขั้นต่ำวันละ 300 บาท โดยการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม เพื่อสนับสนุนสินเชื่อแก่สถานประกอบการที่ประสบปัญหาอย่างมีเงื่อนไข เช่น เพิ่มรายได้โดยไม่มีการเลิกจ้าง และเตรียมการรองรับผลกระทบจากนโยบายดังกล่าวหากมีการเลิกจ้าง โดยพัฒนาระบบบริการสิทธิประโยชน์ประกันสังคมกรณีว่างงาน ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ประกันสังคมใช้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ กับหน่วยงาน สถานประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง ช่วยสนับสนุนให้นโยบายประสบผลสำเร็จ
          นอกจากนี้ในส่วนของนโยบายรัฐบาล คือ  ๑. การพัฒนาระบบประกันสังคม ได้แก่ การพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันสังคมให้ครอบคลุมถึงการป้องกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตน ซึ่งมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ ๑.๑) ให้ผู้ประกันตนสามารถรักษาพยาบาลได้ทุกโรงพยาบาล เริ่มจากการร่วมมือกับกระทรวง สาธารณสุขโรงพยาบาลรัฐในสังกัด และเครือข่ายโรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพ ให้สามารถเข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดเดียวกัน และขยายไปยังโรงพยาบาลต่างสังกัด ต่อไปจะขยายการดำเนินการไปยังโรงพยาบาลเอกชนภายในปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗  ๑.๒) ผลักดันการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน เช่น ให้ผู้ประกันตนที่พิการได้รับสิทธิทุพพลภาพ,เพิ่มเงินสมทบกรณีตาย เพิ่มค่าทำศพ ,ขยายระบบบำนาญให้รวมถึงบำนาญตกทอด ,เพิ่มสิทธิประโยชน์ในส่วนของกรณีคลอดบุตรและสงเคราะห์บุตร ๑.๓) ระบบประกันการมีงานทำ และขยายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน โดยพัฒนากฎหมายให้ระบบประกันการว่างงานคลอบคลุมถึงระบบประกันการมีงานทำเพื่อสร้างเสถียรภาพการจ้างงาน (ให้สินเชื่อผ่อนปรนนายจ้าง) และให้เงินช่วยเหลือในระหว่างการพัฒนาทักษะฝีมือ พร้อมทั้งสนับสนุนสถานประกอบการที่มีการจ้างงานผู้สูงอายุรวมทั้งได้ปรับปรุงสิทธิประโยชน์กรณี ผู้ประกันตนตกงาน ได้แก่ ลดเงื่อนไขรับสิทธิประกันการว่างงาน ,การเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน , จูงใจเข้าสู่ระบบการจ้างงานโดยเร็ว  และข้อ ๒ ขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ โดยการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา 40  เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แรงงานนอกระบบสมัครเป็นผู้ประกันตน เช่น เพิ่มค่าทำศพ ,เพิ่มเงินชดเชยการขาดรายได้ กรณีผู้ป่วยในให้ได้รับตั้งแต่วันแรกที่นอนรักษาตัวโรงพยาบาล ,ปรับสัดส่วนเงินสมทบให้ส่วนของบำเหน็จสะสมเพิ่มขึ้น ,จัดสิทธิประโยชน์ให้บุตรและคู่สมรสของแรงงานนอกระบบ, ผลักดันให้รัฐร่วมจ่ายเงินสมทบตามความต้องการของเครือข่ายแรงงานนอกระบบ อีกทั้งปรับจำนวนเงินสมทบและสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันตามอาชีพและรายได้ เช่น อาชีพเกษตรที่มีพันธะสัญญาอาจจะจ่ายเงินสมทบน้อยกว่าผู้ประกอบอาชีพในสถานบันเทิง
          ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม จะเร่งดำเนินการผลักดันนโยบายดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก หรือโทร. ๑๕๐๖ (เจ้าหน้าที่ให้บริการ ๒๔ ชั่วโมง)
-------------------------------------------------------
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม โทร. ๑๕๐๖
www.sso.go.th
ประกันสังคมขานรับ เดินหน้าสนองนโยบายรัฐบาล 
 
          สำนักงานประกันสังคม เตรียมเดินหน้าสนองนโยบายรัฐบาล ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ ๓๐๐ บาท พัฒนาระบบประกันสังคม ขยายความคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ผลักดันปรับปรุงกฎหมายเพิ่มสิทธิฯ พัฒนาสิทธิประโยชน์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตน
          นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ประชุมผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม กล่าวมอบนโยบายรัฐบาล รวมทั้งนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่สำนักงานประกันสังคม  รับมาดำเนินการ ดังนี้ ในส่วนนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คือ การดำเนินการให้แรงงานมีรายได้ขั้นต่ำวันละ 300 บาท โดยการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม เพื่อสนับสนุนสินเชื่อแก่สถานประกอบการที่ประสบปัญหาอย่างมีเงื่อนไข เช่น เพิ่มรายได้โดยไม่มีการเลิกจ้าง และเตรียมการรองรับผลกระทบจากนโยบายดังกล่าวหากมีการเลิกจ้าง โดยพัฒนาระบบบริการสิทธิประโยชน์ประกันสังคมกรณีว่างงาน ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ประกันสังคมใช้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ กับหน่วยงาน สถานประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง ช่วยสนับสนุนให้นโยบายประสบผลสำเร็จ
          นอกจากนี้ในส่วนของนโยบายรัฐบาล คือ  ๑. การพัฒนาระบบประกันสังคม ได้แก่ การพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันสังคมให้ครอบคลุมถึงการป้องกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตน ซึ่งมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ ๑.๑) ให้ผู้ประกันตนสามารถรักษาพยาบาลได้ทุกโรงพยาบาล เริ่มจากการร่วมมือกับกระทรวง สาธารณสุขโรงพยาบาลรัฐในสังกัด และเครือข่ายโรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพ ให้สามารถเข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดเดียวกัน และขยายไปยังโรงพยาบาลต่างสังกัด ต่อไปจะขยายการดำเนินการไปยังโรงพยาบาลเอกชนภายในปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗  ๑.๒) ผลักดันการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน เช่น ให้ผู้ประกันตนที่พิการได้รับสิทธิทุพพลภาพ,เพิ่มเงินสมทบกรณีตาย เพิ่มค่าทำศพ ,ขยายระบบบำนาญให้รวมถึงบำนาญตกทอด ,เพิ่มสิทธิประโยชน์ในส่วนของกรณีคลอดบุตรและสงเคราะห์บุตร ๑.๓) ระบบประกันการมีงานทำ และขยายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน โดยพัฒนากฎหมายให้ระบบประกันการว่างงานคลอบคลุมถึงระบบประกันการมีงานทำเพื่อสร้างเสถียรภาพการจ้างงาน (ให้สินเชื่อผ่อนปรนนายจ้าง) และให้เงินช่วยเหลือในระหว่างการพัฒนาทักษะฝีมือ พร้อมทั้งสนับสนุนสถานประกอบการที่มีการจ้างงานผู้สูงอายุรวมทั้งได้ปรับปรุงสิทธิประโยชน์กรณี ผู้ประกันตนตกงาน ได้แก่ ลดเงื่อนไขรับสิทธิประกันการว่างงาน ,การเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน , จูงใจเข้าสู่ระบบการจ้างงานโดยเร็ว  และข้อ ๒ ขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ โดยการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา 40  เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แรงงานนอกระบบสมัครเป็นผู้ประกันตน เช่น เพิ่มค่าทำศพ ,เพิ่มเงินชดเชยการขาดรายได้ กรณีผู้ป่วยในให้ได้รับตั้งแต่วันแรกที่นอนรักษาตัวโรงพยาบาล ,ปรับสัดส่วนเงินสมทบให้ส่วนของบำเหน็จสะสมเพิ่มขึ้น ,จัดสิทธิประโยชน์ให้บุตรและคู่สมรสของแรงงานนอกระบบ, ผลักดันให้รัฐร่วมจ่ายเงินสมทบตามความต้องการของเครือข่ายแรงงานนอกระบบ อีกทั้งปรับจำนวนเงินสมทบและสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันตามอาชีพและรายได้ เช่น อาชีพเกษตรที่มีพันธะสัญญาอาจจะจ่ายเงินสมทบน้อยกว่าผู้ประกอบอาชีพในสถานบันเทิง
          ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม จะเร่งดำเนินการผลักดันนโยบายดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก หรือโทร. ๑๕๐๖ (เจ้าหน้าที่ให้บริการ ๒๔ ชั่วโมง)
-------------------------------------------------------
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม โทร. ๑๕๐๖
www.sso.go.th

print page พิมพ์หน้านี้

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์

310/13 ม.9 ถ.โกสีย์ใต้ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

โทร. 0-5622-0134-5,0-5622-7675,0-5622-8506

โทรสาร. 0-5637-1667
ติดต่อเว็บมาสเตอร์: nakhonsawan@sso.go.th

www.facebook.com/groups/469822699755392/