Banner
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ประกันสังคม แจงสื่อกรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 ลาออก
 

 ประกันสังคม แจงสื่อกรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 ลาออก ยืนยันดูแลผู้ประกันตนทุกคนในระบบประกันสังคมให้ได้สิทธิประโยชน์ครบถ้วนและสูงสุด 

          นายโกวิท สัจจวิเศษ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม ชี้แจงต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 ณ สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี เกี่ยวกับกรณีมีผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่มที่อายุ 60 ปีขึ้นไปทยอยลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 เพื่อต้องการเงินอุดหนุนจากรัฐบาล นั้น ว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้จ่ายเงินเฉพาะส่วนที่ผู้ประกันตนสมทบเดือนละ 100 บาทเท่านั้น ส่วนรัฐบาลที่อุดหนุน เดือนละ 100 บาทนั้น ยังไม่มีการจ่ายให้ชะลอไว้ก่อน เนื่องจากมีนักวิชาการ นักกฎหมาย ท้วงติงบางประเด็น อย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคมขอยืนยันว่าผู้ประกันตนไม่เสียสิทธิอย่างแน่นอน เพียงแต่ขณะนี้ต้องศึกษาถึงวิธีการจ่ายเงินให้รอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในภาพรวมของกองทุนประกันสังคม แต่ถ้าผู้ประกันตนลาออกไปแล้วจะไม่สามารถกลับเข้ามาได้อีก
 
          สำนักงานประกันสังคมขอยืนยันในเจตนารมณ์ให้ผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี ที่สมัครใจเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 เป็นสวัสดิการหรือทุนใช้จ่ายให้กับผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการออมของประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระซึ่งไม่อยู่ในระบบการออมภาคบังคับ และเป็นหลักประกันรายได้ในยามชราภาพ ในรูปแบบบำเหน็จหรือบำนาญ สำหรับเหตุการณ์ลาออกของกลุ่มผู้ประกันตนเพื่อขอรับเงินสมทบในเวลาอันรวดเร็วนี้ ขณะนี้ได้มีการเตรียมหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่ รวมทั้งจะต้องออกกฎหมายลูกเพื่อจัดทำเงื่อนไขรองรับหรือไม่ เช่น อาจจะกำหนดให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 เป็นผู้ประกันตนไปก่อน 1- 2 ปี จึงจะสามารถลาออกและรับเงินสมทบทั้งในส่วนของเงินสมทบที่ผู้ประกันตนส่งเองและเงินที่รัฐบาลอุดหนุนได้ คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเร็วๆ นี้
 
          อย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคมขอยืนยันว่าจะดูแลผู้ประกันตนทุกคนในระบบประกันสังคมให้ได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วน โดยกองทุนประกันสังคมมีเสถียรภาพที่มั่นคงพร้อมจะจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน และดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างแน่นอน ลูกจ้างและผู้ประกันตนท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานประกันสังคม สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
print page พิมพ์หน้านี้

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนครนายก
ติดต่อเว็บมาสเตอร์: varisara.p@sso.go.th
โทร 037 - 313097  ต่อ 111-112
โทรสาร  037 - 321470, 037 - 313098