Banner
หน้าแรกข่าวสารเพิ่มค่ารักษาให้ลูกจ้างเจ็บป่วยจากการทำงานเบิกได้สูงสุดถึง 1 ล้านบาท
 

กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ประกาศเพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีลูกจ้างเจ็บป่วย หรือประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง จากเดิม 300,000 บาท เพิ่มเป็นไม่เกิน 1,000,000 บาท เริ่มตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อช่วยเหลือลูกจ้างให้ได้รับการรักษาอย่างเต็มที่
          สำนักงานประกันสังคมมีกองทุนเงินทดแทนที่ให้ความช่วยเหลือลูกจ้าง ในกรณีลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง โดยสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนเงินทดแทนได้เพื่อเป็นการคุ้มครองลูกจ้างและไม่ให้เป็นภาระแก่นายจ้าง หากลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน นายจ้างควรส่งลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน เพื่อที่นายจ้าง และลูกจ้าง ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล โดยโรงพยาบาลจะส่งใบแจ้งหนี้ไปเรียกเก็บจากสำนักงานประกันสังคมที่รับผิดชอบ แต่หากเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลอื่นให้นายจ้างสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน แล้วให้นำใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล พร้อมใบรับรองแพทย์ ไปขอเบิกจากกองทุนเงินทดแทนภายหลัง
          โดยกฎกระทรวงฉบับใหม่กำหนดให้ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ให้นายจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน 50,000 บาท กรณีบาดเจ็บรุนแรงสามารถเพิ่มค่ารักษาพยาบาลได้ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ อัตราค่ารักษาพยาบาลที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับจะพิจารณาตามอาการที่ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บหลายๆด้าน และความจำเป็นของการรักษาโรค หรือการประสบอันตรายดังกล่าว เช่น บาดเจ็บอย่างรุนแรงของอวัยวะภายในหลายส่วนและต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไข หรือบาดเจ็บอย่างรุนแรงของกระดูกหลายแห่งและต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไข /บาดเจ็บอย่างรุนแรงของศีรษะ และต้องได้รับการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ หรือประสบภาวะที่ต้องผ่าตัดต่ออวัยวะที่ยุ่งยากซึ่งต้องใช้วิธีจุลศัลยกรรม ประสบอันตรายจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ความร้อน ความเย็น สารเคมี รังสี ไฟฟ้า หรือระเบิด จนถึงขั้นสูญเสียผิวหนังลึกถึงหนังแท้เกินว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ผิวของร่างกาย และการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่งรุนแรงตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ซึ่งหากลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บในลักษณะดังกล่าวและค่ารักษาพยาบาลที่กำหนดไว้ในวงเงิน 50,000 บาท ไม่เพียงพอ ลูกจ้างสามารถมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นเพิ่มอีกไม่เกิน 100,000 บาท
          นอกจากนี้ หากลูกจ้างได้รับบาดเจ็บรุนแรง และค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายจริงตามความจำเป็นดังกล่าวข้างต้นไม่เพียงพอลูกจ้างสามารถมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นเพิ่มอีกไม่เกิน 300,000 บาท หากไม่เพียงพอสามารถเบิกเพิ่มอีกไม่เกิน 500,000 บาท และสามารถเบิกเพิ่มได้ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ตามลำดับ โดยพิจารณาจากอาการบาดเจ็บรุนแรงของลูกจ้าง และเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการการแพทย์
          อย่างไรก็ดี กฎกระทรวงฉบับใหม่นี้ให้ใช้บังคับกรณีที่ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง ซึ่งเริ่มต้นเข้ารับการรักษาพยาบาลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้กำหนดอัตราเพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลใหม่ขึ้น เพื่อช่วยเหลือให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนอย่างเต็มที่ และได้รับการรักษาอย่างมีคุณภาพ ช่วยเหลือลูกจ้างที่เจ็บป่วย หรือประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข บนมาตรฐานการรักษาที่เดียวกันภายใต้การดูแลของกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th
......................................
ศูนย์สารนิเทศ สายด่วนประกันสังคม โทร.1506 www.sso.go.th

print page พิมพ์หน้านี้

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์ (034)564-307-8 ต่อ 15
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ kanchanaburi@sso.go.th