Banner
หน้าแรกข่าวสารผู้ประกันตน ตกงานหรือว่างงาน รีบใช้บริการของสำนักงานประกันสังคม
 

ผู้ประกันตน ตกงานหรือว่างงาน รีบใช้บริการของสำนักงานประกันสังคม

          สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึง กรณีบริษัท ซัมซุงอิเลคโทร-แม็คคานิคส์ นครราชสีมา จำกัด ประกาศปิดกิจการและทยอยเลิกจ้างพนักงานจำนวนมาก พร้อมแจ้งผู้ประกันตนถูกเลิกจ้าง ลาออกจากงาน หรือว่างงานให้รีบขึ้นทะเบียนหางาน ณ สำนักจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ลาออก หรือถูกเลิกจ้าง ซึ่ง สปส. พร้อมช่วยเหลือตามสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน
          พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองเลขาธิการ และโฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึง กรณีบริษัท ซัมซุงอิเลคโทร-แม็คคานิคส์ นครราชสีมา จำกัด ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ประกาศปิดกิจการและทยอยเลิกจ้างพนักงานจำนวนมาก พร้อมแจ้งผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างหรือออกจากงานซึ่งส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงานจะได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงาน ไม่ว่าจะถูกเลิกจ้างหรือลาออกก็ตาม และยังได้รับความคุ้มครองต่ออีก 6 เดือน แต่ต้องไปขึ้นทะเบียนหางานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐทั่วประเทศภายใน 30 วัน หลังถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงานเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในกรณีว่างงาน หากเกิน 30 วัน จะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ได้ครบถ้วน โดยเตรียมหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือรับรองการออกจากงาน หรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อ และเลขที่บัญชี ของผู้ประกันตนไปด้วย
          กรณีที่ผู้ประกันตนว่างงานเพราะถูกเลิกจ้างนั้น จะได้รับเงินทดแทนในระหว่างว่างงาน อัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบ ระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน ส่วนกรณีที่ผู้ประกันตนลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงานอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
          นอกจากนี้ หากผู้ประกันตนประสงค์จะใช้สิทธิประกันสังคมต่อไป สามารถที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตน โดยสมัครใจตามมาตรา 39 โดยยื่นแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (สปส.1-20) ด้วยตนเองภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ออกจากงาน ซึ่งผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคมต่อไปรวม 6 กรณี ได้แก่ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย, ทุพพลภาพ, ตายไม่เนื่องจากการทำงาน, คลอดบุตร, สงเคราะห์บุตร, ชราภาพ โดยผู้ประกันตนจะนำส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ 432 บาท ซึ่งปัจจุบันสามารถส่งเงินสมทบได้หลายช่องทาง
          มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวัน เวลา 07.00-19.00 น. ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติให้บริการ 24 ชั่วโมง)
……………………………….………………………………
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม
สอบถามประกันสังคม โทร.1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง หรือ www.sso.go.th

print page พิมพ์หน้านี้

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์ (034)564-307-8 ต่อ 15
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ kanchanaburi@sso.go.th