Banner
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายผู้ประกันตน ออกจากงาน รีบสมัครมาตรา 39 ใช้สิทธิประกันสังคมต่อได้
 

ผู้ประกันตน ออกจากงาน รีบสมัครมาตรา 39 ใช้สิทธิประกันสังคมต่อได้

          สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งผู้ประกันตนที่ออกจากงาน ต้องการใช้สิทธิประกันสังคมต่อ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้ ภายใน 6 เดือน หลังจากออกจากงาน
          นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม แจ้ง ผู้ประกันตนที่ออกจากงานประสงค์จะใช้สิทธิประกันสังคมต่อ โดยสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 ให้ยื่นแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (สปส.1-20) ด้วยตนเอง ภายในระยะเวลา 6 เดือน (อย่ารอให้ครบ 6 เดือน) หลังจากสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน หรือนับแต่วันที่ออกจากงาน เพราะจะเสียประโยชน์ได้ เช่น การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิต ยกตัวอย่าง คือ ผู้ประกันตนมาสมัครมาตรา 39 ในเดือนที่ 6 จะได้รับการอนุมัติเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนที่ 7 ดังนั้น หากผู้ประกันตนเสียชีวิตในเดือนที่ 7 โดยมิได้มีการส่งเงินสมทบ ตามมาตรา 39 ในเดือนที่ 7 ก่อนที่จะเสียชีวิต ผู้ประกันตนจะไม่มีเงินสมทบ 1 เดือนภายใน 6 เดือน ก่อนเสียชีวิต จึงทำให้เสียสิทธิกรณีดังกล่าวในที่สุด
          ซึ่งผู้ประกันตนตาม มาตรา 39 จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคมต่อไปรวม 6 กรณี ได้แก่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย,ทุพพลภาพ,ตายไม่เนื่องจากการทำงาน,คลอดบุตร, สงเคราะห์บุตร, ชราภาพ โดยผู้ประกันตนจะนำส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ 432 บาท ซึ่งในปี 2555 นี้ สำนักงานประกันสังคมได้ลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย โดยในครึ่งปีแรก ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2555 ผู้ประกันตนนำส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ 240 บาท ครึ่งปีหลัง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม 2555 ผู้ประกันตนนำส่งเงินสมทบเดือนละ 336 บาท (และในปี 2556 ผู้ประกันตนจะต้องส่งเงินสมทบในอัตราเดิม คือ 432 บาท ต่อเดือนคงเดิม) โดยผู้ยื่นคำขอต้องยื่นใบสมัครตามแบบคำขอกลับเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39 พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ พร้อมยื่นสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
          มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)
......................................................................
ศูนย์สารนิเทศ สายด่วนประกันสังคม 1506 บริการ 24 ชั่วโมง
www.sso.go.th หรือ www.facebook.com/ssofanpage หรือ http://newzone.sso.go.th

print page พิมพ์หน้านี้

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงราย
ติดต่อเว็บมาสเตอร์: chaleam.w@sso.go.th