Banner
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายประกันสังคม ให้สิทธิลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
 

ประกันสังคม ให้สิทธิลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

          สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เผยลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายจากการทำงาน สูญเสียอวัยวะ เป็นผู้ทุพพลภาพ สามารถเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ และจิตใจ พร้อมฝึกอาชีพ ได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี ระยอง และเชียงใหม่
          นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ที่เปิดให้บริการแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจำภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง) และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจำภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยจะให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน เป็นเหตุให้ร่างกายต้องสูญเสียอวัยวะ หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต ชนิดที่สามารถฟื้นฟูฯ ได้ นอกจากนั้นยังให้การฟื้นฟูฯ แก่ผู้ทุพพลภาพให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ และด้านอาชีพ ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูด้านจิตใจและสังคม รวมทั้งให้การพัฒนา แนะแนวอาชีพที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ สามารถกลับเข้าทำงานในสถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระที่ตนเองถนัดได้ โดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานได้จัดบริการที่พัก อาหาร เสื้อผ้า และของใช้ในชีวิตประจำวัน ให้แก่ลูกจ้างตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการฟื้นฟูฯ
          นอกจากนี้ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ยังสามารถใช้สิทธิกองทุนเงินทดแทน กรณีทุพพลภาพ โดยจะได้รับค่าฟื้นฟูด้านการแพทย์และอาชีพเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานไม่เกิน 20,000 บาท และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูฯ  เกินกว่าสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนเงินทดแทน เช่น มีความจำเป็นต้องใช้ขาเทียม แขนเทียม ก็จะได้รับความอนุเคราะห์ด้านการเงินในการฟื้นฟูฯ จากมูลนิธิคุณากรในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
          ผลการดำเนินงานเมื่อปี 2554 (ม.ค. – ธ.ค.54) ที่ผ่านมา ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานทั้ง 3 แห่ง ได้ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ แก่ ลูกจ้าง ผู้ประกันตนทุพพลภาพ จำนวน 970 คน โดยมีผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 899 คน และฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 363 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีบางส่วนได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์และอาชีพควบคู่กันไป ทั้งนี้มีผู้จบการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ไปแล้ว  442 คน กลับไปประกอบอาชีพกับนายจ้างเดิม 328 คน ประกอบอาชีพกับนายจ้างใหม่ 32 คน ประกอบอาชีพอิสระ 70 คน กลับไปช่วยงานบ้าน 11 คน และเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ 1 คน   
          ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดปทุมธานี โทร. 0-2567-0847-9 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจำภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง) โทร.0-3887-7246,  0-3889-7500 หรือศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจำภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) โทร.0-531-6850-2 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวกหรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)
------------------------------------------------------------------
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม
สอบถามประกันสังคม โทร.1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง / www.sso.go.th

print page พิมพ์หน้านี้

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงราย
ติดต่อเว็บมาสเตอร์: chaleam.w@sso.go.th