หน้า 1 จาก 1 (8) 1
ประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ต่อต้านการทุจริต
View : 83
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญานเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
View : 326
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
View : 222
โครงประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตนและทุพพลภาพ
View : 196
ประชาสัมพันธ์ มาตรา 40
View : 248
โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย ประจำปี ๒๕๖๒
View : 111
โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม ปี ๒๕๖๒
View : 218
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
View : 86
หน้า 1 จาก 1 (8) 1

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงราย

ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0 5315 2061-2 โทรสาร 0 5315 2063-4