Banner
หน้าแรกข่าวสารและความเคลื่อนไหวข่าวประชาสัมพันธ์สปส.เผยยอดการใช้สิทธิกรณีทันตกรรม
 

 

สปส.เผยยอดการใช้สิทธิกรณีทันตกรรม
ตั้งแต่ ม.ค. พ.ค. 53
               
สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เผยในช่วง ม.ค. - พ.ค. 53 มียอดผู้มาใช้สิทธิ กรณีทันตกรรมมากกว่า 6  แสนราย จ่ายประโยชน์ทดแทนแล้วกว่า 177 ล้านบาท        
สำนักงานประกันสังคม เปิดเผยข้อมูล ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2553 (ม.ค.-พ.ค. 53) มีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิกรณีทันตกรรม ถึง 641,600 ราย และสำนักงานประกันสังคมได้จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีดังกล่าวไปแล้วทั้งสิ้น 177,122,176.63. ล้านบาท (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2553) สำนักงานประกันสังคมได้ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบ เข้ากองทุนโดยผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์       7 กรณี คือกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายไม่เนื่องจากการทำงาน คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย     สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และกรณีว่างงาน
กรณีทันตกรรมถือว่าเป็น 1 ในสิทธิประโยชน์สำหรับกรณีเจ็บป่วยที่สำนักงานประกันสังคม        ได้ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน      ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ โดยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการ                    ทางทันตกรรม ณ สถานพยาบาลใดก็ได้ ในกรณี ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ผู้ประกันตนจะต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อนและนำหลักฐานแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส. 2-16) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,ใบรับรองแพทย์,ใบเสร็จรับเงิน, กรณีขอรับเงินทางธนาคารให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารนครหลวงไทยจำกัด (มหาชน) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)ประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี มาขอเบิกเงินคืนได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด ในอัตราครั้งละไม่เกิน 250 บาท ปีละไม่เกิน 500 บาท          และมีสิทธิใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ฐานอคริลิก (พลาสติก) ไม่เกิน 5 ซี่ เบิกได้ไม่เกิน1,200 บาท ตั้งแต่ 5 ซี่ขึ้นไป จะเบิกได้ไม่เกิน 1,400 บาท และฟันปลอมนี้จะเบิกได้ เมื่อผ่านระยะเวลา 5 ปีไปแล้ว มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลที่สายด่วน โทร 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวัน เวลา 07.00 19.00 น. ระบบโทรศัพท์ ตอบรับอัตโนมัติให้บริการ 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th
............................................................................
ศูนย์สารนิเทศ สอบถามประกันสังคม โทร.1506  www.sso.go.th
print page พิมพ์หน้านี้

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อเว็บมาสเตอร์: pkrongkwan@imsso.go.th