Banner
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ปรับปรุงแบบส่งตัวลูกจ้างเข้ารักษา (กท.44) ให้ รพ. ฉบับใหม่ พร้อมดีเดย์บังคับใช้ 1 ส.ค. 55
 

ประกันสังคม ปรับปรุงแบบส่งตัวลูกจ้างเข้ารักษา (กท.44) ให้ รพ. ฉบับใหม่ พร้อมดีเดย์บังคับใช้ 1 ส.ค. 55
          สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เผยขณะนี้ได้ปรับปรุงแบบส่งตัวเข้ารักษาพยาบาล (กท.44) ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ส.ค.55 นี้ เพื่อให้นายจ้างใช้ในการส่งตัวลูกจ้างที่เจ็บป่วยจากงานเข้ารักษาในสถานพยาบาล เชิญชวนนายจ้าง ดาวน์โหลดแบบได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม
www.sso.go.th 
          นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคมมีหน้าที่ดูแลให้ความคุ้มครองลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน กรณีที่ลูกจ้างเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายจากการทำงาน นายจ้างมีหน้าที่ส่งแบบแจ้งการประสบอันตราย (กท.16) ให้สำนักงานประกันสังคมภายใน 15 วันนับแต่วันที่ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย พร้อมแบบส่งตัวลูกจ้างเข้ารักษาพยาบาล (กท.44) ให้กับสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน ซึ่งแบบส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล (กท.44) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้างแสดงความจำนงให้โรงพยาบาลให้การรักษาพยาบาลลูกจ้าง และให้เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนเงินทดแทนได้โดยตรง ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นายจ้างลูกจ้างไม่ต้องจ่ายเงินทดรองค่ารักษาพยาบาล ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้มีการปรับปรุงแก้ไขแบบส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล (กท.44) ฉบับใหม่ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง โดยปรับปรุงให้เป็นหนังสือแนะนำตัวลูกจ้างต่อสถานพยาบาล ซึ่งแบบการส่งตัวของลูกจ้าง (กท.44) ฉบับใหม่ดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป สำนักงานประกันสังคมได้เร่งดำเนินการจัดพิมพ์ และส่งให้สถานประกอบการทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งขอเชิญชวนนายจ้างดาวน์โหลดแบบดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม ที่
www.sso.go.th
          หากมีปัญหาข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ทุกแห่ง หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง) 
.......................................................................
กระทรวงแรงงาน สายด่วนประกันสังคม 1506 บริการ 24 ชั่วโมง หรือที่
www.sso.go.th

print page พิมพ์หน้านี้

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดชัยภูมิ
ติดต่อเว็บมาสเตอร์: kittpas.s@sso.go.th