Banner
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์จัดเสวนาโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมต่อผู้ประกันตนที่จังหวัดสงขลา
 

 ประกันสังคม จัดเสวนาโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมต่อผู้ประกันตนที่จังหวัดสงขลา
 
          สำนักงานประกันสังคม  ลงพื้นที่ จังหวัดสงขลา เปิดเวทีบูรณาการเชิงรุกเสวนาโครงการ “เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมต่อผู้ประกันตน” เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง สื่อมวลชนท้องถิ่นใน 7 จังหวัดภาคใต้ เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของประกันสังคม
          นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ได้กำหนดจัดโครงการ “เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมต่อผู้ประกันตน” ในระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2555 ที่โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเปิดเวทีเสวนามีวิทยากรเข้าร่วมการเสวนาประกอบด้วยผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง จากส่วนภูมิภาคมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ความรู้ ความเข้าใจ และตอบปัญหาในเรื่องกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน การเสวนาในครั้งนี้ได้เชิญกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย อาสาสมัครประกันสังคม ผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 40 และนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ ตลอดจนสื่อมวลชน ในจังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี นราธิวาส ยะลา มาร่วมแสดงความคิดเห็นและสอบถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกันสังคม โดยมีวิทยากรแต่ละภาคส่วนเป็นผู้ตอบข้อซักถาม      
          วัตถุประสงค์ของการจัดเสวนาโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้รับความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายประกันสังคม กฎหมายเงินทดแทน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานประกันสังคมอีกด้วย
          ลูกจ้างและผู้ประกันตนท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานประกันสังคม สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขาที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง)
....................................................................
กระทรวงแรงงาน สายด่วนประกันสังคม 1506 บริการ 24 ชั่วโมง หรือที่
www.sso.go.th

print page พิมพ์หน้านี้

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดชัยภูมิ
ติดต่อเว็บมาสเตอร์: kittpas.s@sso.go.th