Banner
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ประกันสังคม แจง เรื่อง รักษา “มะเร็ง”
 

ประกันสังคม แจง เรื่อง รักษา “มะเร็ง”

          สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ให้ความคุ้มครองรักษาแก่ผู้ประกันตนครอบคลุมทุกโรค รวมถึงโรคมะเร็ง ผู้ประกันตนจะได้รับการรักษาจาก รพ.ตามมาตรฐานการรักษาของราชวิทยาลัยภายใต้การกำกับดูแลของแพทยสภา
          นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เผยว่า สำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนครอบคลุมทุกโรค รวมถึงโรคมะเร็ง ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยเป็นโรคมะเร็ง จะได้รับการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการรักษาของราชวิทยาลัยภายใต้การกำกับดูแลของแพทยสภา หากสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิไม่มีศักยภาพในการรักษาพยาบาล แต่สถานพยาบาลจะต้องมีระบบการส่งตัวไปรักษาในสถานพยาบาลระดับสูง ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมมีกลไกในการกำกับตรวจสอบคุณภาพการรักษาของสถานพยาบาลอย่างเข้มงวดโดยคณะที่ปรึกษาทางการแพทย์ และการพยาบาล และมีบทลงโทษสำหรับสถานพยาบาลที่ให้การรักษาผู้ประกันตนไม่ได้ตามมาตรฐานหรือปฏิเสธการรักษาผู้ประกันตน ตั้งแต่ตักเตือน ลดศักยภาพ จนถึงขั้นยกเลิกสัญญา หากกรณีสถานพยาบาลให้การรักษาผู้ประกันตนไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ สำนักงานฯ จะส่งเรื่องให้แพทยสภาดำเนินการ นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคมยังมีระบบการชดเชยค่ารักษาพยาบาล เฉพาะสำหรับโรคมะเร็ง โดยให้สถานพยาบาลขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตน รวมทั้งยังทำให้สถานพยาบาลได้รับการชดเชยอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่าย ดังนั้น ขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจในระบบบริการทางการแพทย์ของประกันสังคมได้ว่าไม่ด้อยไปกว่าระบบการรักษาพยาบาลของกองทุนประกันสุขภาพอื่น แต่อย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคมยังคงพัฒนาระบบการบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนต่อไป หากมีปัญหาข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ทุกแห่ง หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)
......................................................................
ศูนย์สารนิเทศ สายด่วนประกันสังคม 1506 บริการ 24 ชั่วโมง
 
www.sso.go.th หรือ www.facebook.com/ssofanpage หรือ http://newzone.sso.go.th

 

print page พิมพ์หน้านี้

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดชัยภูมิ
ติดต่อเว็บมาสเตอร์: kittpas.s@sso.go.th