Banner
หน้าแรกศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


                   นางชลอลักษณ์  แก้วพวง ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 7 และมาตรา 9 เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับสมัครสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้นแบบ
 "ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร" ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ปัจจุบันสำนักงานฯ ได้มีการจัดข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเกี่ยวกับงานประกันสังคม ไว้ให้บริการผู้มาติดต่อขอข้อมูลแล้ว
 ดังนี้
1. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 ได้แก่ โครงสร้างและการจัดองค์การในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ และวิธีการดำเนินการ สถานที่ติดต่อขอข้อมูล กฎ มติคณะรัฐมนตรี
ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวีน ระเบียบแบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นในสภาพอย่างถูกต้องเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
2. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ได้แก่ ผลการพิจารณา หรือคำวินิจฉัยที่มีผลกระทบโดยตรงต่อเอกชน นโยบายและการตีความ แผนงาน โครงการ งบประมาณประจำปี
คู่มือ หรือคำสั่งที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ สัญญาต่างๆ มติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย การประกวดราคา การสอบราคา
การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
รวมถึงการขอข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้าง เช่น ข้อมูลการทำงาน ข้อมูลการสะสมเงินกรณีชราภาพ ฯลฯ

 

bullet รู้จักกับ "ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา"
bullet ข้อมูลข่าวสารราชการ มาตรา 7
bullet ข้อมูลข่าวสารราชการ มาตรา 9
bullet ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
print page พิมพ์หน้านี้

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 0-3533-6443 , 0-3533-6252 , 0-3533-5217 , 0-3533-5871 , 0-3534-5240 , 0-3534-5462
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : ayuthaya@sso.go.th