ขณะนี้ ช่องทาง E-mail , Web Chat อยู่ระหว่างการปรับปรุง

ขอให้ ผู้ประกันตน และ ผู้ใช้บริการ สอบถามผ่าน Facebook และ Webboard ของสำนักงานประกันสังคม ขอขอบคุณ