สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรก

ตรวจสอบสถานผู้ประกันตน


ตรวจสอบสถานผู้ประกันตน

ท่านสามารถค้นหาสถานะการเป็นผู้ประกันตนของบุคคลได้โดยใช้เลขที่บัตรประชาชนของผู้ที่ต้องการค้นหา
เลขที่บัตรประชาชน