สำนักงานประกันสังคม

เรียน ผู้ประกันตนและผู้ใช้บริการสายด่วนสำนักงานประกันสังคม 1506 ขณะนี้ระบบไม่สามารถโอนสายไปยังหน่วยงานอื่น ภายในกระทรวงแรงงานได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุง ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสายด่วนของแต่ละหน่วยงานได้โดยตรง {กรมการจัดหางาน 1694} {กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน 1546} {กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 0 2245 1707 , 0 2248 3393} {สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 0 2232 1467-8}
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียน ผู้ประกันตนและผู้ใช้บริการสายด่วนสำนักงานประกันสังคม 1506 ขณะนี้ระบบไม่สามารถโอนสายไปยังหน่วยงานอื่น ภายในกระทรวงแรงงานได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุง ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสายด่วนของแต่ละหน่วยงานได้โดยตรง {กรมการจัดหางาน 1694} {กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน 1546} {กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 0 2245 1707 , 0 2248 3393} {สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 0 2232 1467-8}
รับสมัครบุคลากร
วีดีโอประชาสัมพันธ์
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9