สำนักงานประกันสังคม

IMG_4128.JPG IMG_4146.JPG IMG_4136.JPG IMG_4135.JPG IMG_4150.JPG IMG_4110.JPG IMG_4125.JPG IMG_4147.JPG IMG_4132.JPG IMG_4126.JPG IMG_4127.JPG IMG_4131.JPG IMG_4123.JPG

 

“เลขาฯ สุรเดช วลีอิทธิกุล เป็นประธานเปิดอบรม สปส.เป็นหนึ่งเดียว) ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่”

สำนักงานประกันสังคม โดย กองฝึกอบรม จัดฝึกอบรมหลักสูตร Building the One Sso (สปส.เป็นหนึ่งเดียว) ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการแก่นายจ้าง ลูกจ้างและผู้ประกันตน และเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงานประกันสังคม รวมถึงเป็นการสร้างเสริมจิตสำนึกในการให้บริการ มีคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม โดยมี นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานพิธีเปิด เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ ห้องป

Vote Rating 0
Book Mark View 24
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE