สำนักงานประกันสังคม

633110.jpg 633103.jpg 633100.jpg 633138.jpg 633120.jpg 633099.jpg 633136.jpg 633137.jpg 633102.jpg 633116.jpg 633141.jpg 633144.jpg 633145.jpg

 

“ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ”

สำนักงานประกันสังคม โดยกองนโยบายและแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีการให้ยา (แฟคเตอร์ 8,แฟคเตอร์ 9 ) สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคเลือดออกง่าย (Hemophilia) คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษารับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท พร้อมเยี่ยมชม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบของที่ระลึกให้ผู้ประกันตนที่เข้ารับการรักษา เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ณ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท กรุงเทพมหานคร

Vote Rating 1
Book Mark View 468
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE