สำนักงานประกันสังคม

130233.jpg 130238.jpg 130236.jpg 130241.jpg 130234.jpg 130246.jpg 130249.jpg 130239.jpg 130237.jpg 130251.jpg 130244.jpg 130250.jpg 130235.jpg 130242.jpg 130240.jpg 130245.jpg 130248.jpg 130243.jpg 130247.jpg 130262.jpg

 

“สำนักงานประกันสังคม โดยกองวิจัยและพัฒนา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม ครั้งที่ 1/2560”

สำนักงานประกันสังคม โดยกองวิจัยและพัฒนา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม ครั้งที่ 1/2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบบำนาญทั้งในและต่างประเทศ สถานการณ์ปัจจุบันกับระบบบำนาญกองทุนประกันสังคม แนวทางการดำเนินการระบบบำนาญกองทุนประกันสังคม ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการปฏิรูประบบ เนื่องจากในปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีแนวโน้มสูงขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Vote Rating 0
Book Mark View 259
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE